WIADOMOŚCI OŚWIATOWE • Statut niepublicznej szkoły podstawowej - 30 czerwca br.

DATA PUBLIKACJI • 26 maja 2017

Statut niepublicznej szkoły podstawowej - 30 czerwca br.

Osoba prowadząca niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową składa organowi ewidencyjnemu w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. wniosek o zmianę wpisu do ewidencji dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej. Do wniosku należy dołączyć m.in. nowy statut dla szkoły ośmioletniej.

Dokumenty jaki należy dołączyć do wniosku to:

  • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
  • statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe,
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe,
  • informację o miejscu prowadzenia szkoły,
  • zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:
    • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
    • realizację innych zadań statutowych
  • zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

Na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową organ jednostki samorządu terytorialnego może przedłużyć termin składania ww. dokumentów jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2017 r.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów niepubliczna sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 1 września 2017 r. niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI i ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. (tj. zostanie dokonane wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego).

Pobierz Przykład statutu dla niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej  »


Wróć do aktualności
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj