WIADOMOŚCI OŚWIATOWE • W jaki sposób opracować plan nadzoru pedagogicznego zgodny z obowiązującymi przepisami?

DATA PUBLIKACJI • 5 września 2016

W jaki sposób opracować plan nadzoru pedagogicznego zgodny z obowiązującymi przepisami?

Przeglądając plany nadzoru pedagogicznego tworzone w różnego typu placówkach, można odnieść wrażenie, że im plan obszerniejszy, tym lepiej. Często, są to kilkunasto- a czasem nawet  kilkudziesięciostronicowe „elaboraty”, zawierające całą występującą w szkole dokumentację nadzoru pedagogicznego. Jakie elementy musi zawierać plan a jakich nie? Jakie zmiany prawne mają wpływ na kształt tegoroczengo planu? Pobierz wzór i dostosuj do swojej placówki »

Funkcjonujące w wielu placówkach plany nadzoru charakteryzują się pewnym schematem. Zawierają np.:

 • ogromną ilość podstaw prawnych,
 • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok,
 • zadania wynikające z wniosków nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty,
 • wypisane wszystkie wnioski z nadzoru za  poprzedni rok itp.

Oczywiście można w taki sposób przygotować plan, ale nie jest to niezbędne. Przykładem niech będą kuratoryjne plany nadzoru, które są zwięzłe, krótkie i wskazują tylko te elementy, które w dokumencie są konieczne – zgodnie z rozporządzeniem.

 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015, poz. 1270) czytamy:

§ 25. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawiana zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym.

3. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

 

Wytyczne dotyczące planu nadzoru pedagogicznego w rozporządzeniu są czytelne i jasne. Nie ma podanego wymaganego wzoru, ale zgodnie z przepisami dokument ma posiadać stałe elementy i musi zawierać:

 • przedmiot ewaluacji wewnętrznej z terminarzem jej przeprowadzania. Wybór tematu ewaluacji powinien być dobrze przemyślany, a sama ewaluacja solidnie przeprowadzona, aby pozwoliła uzyskać wiedzę na badany temat. Zagadnieniami podlegającymi ewaluacji wewnętrznej powinny być obszary wynikające z potrzeb szkoły, w tym wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora  za rok ubiegły.
 • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, w tym prawa wewnętrznego np. regulaminów, statutu, WSO itp. Plan nadzoru pedagogicznego nie musi zawierać harmonogramu np. obserwacji zajęć z podanymi nazwiskami. Szczegółowe harmonogramy kontroli, które dyrektor przygotowuje dla nauczycieli np. półroczny plan obserwacji lekcji, harmonogramy rad pedagogicznych, oceny dorobku zawodowego itp. – są dokumentacją nadzoru pedagogicznego.
 • zakres wspomagania nauczycieli – dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: (§ 24 ust. 1 pkt 3)

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

 

WAŻNE!

Podczas opracowania treści planu nadzoru pedagogicznego według ww. punktów, dyrektor powinien wziąć pod uwagę:

 • uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego – załącznik do uchwały powinien zawierać wskazania, sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego do doskonalenia pracy szkoły (konkretne czynności, działania dzięki którym, wyniki będą zadawalające). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 41 ust. 1 pkt 6 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
 • wnioski i rekomendacje ze sprawowanego w szkole  nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym,
 • wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych – raporty,
 • raport z ewaluacji zewnętrznej (jeżeli była przeprowadzona),
 • wyniki kontroli kuratorium (jeżeli była przeprowadzona).

 

Tworząc plan nadzoru dyrektor, a także rada pedagogiczna powinni zapoznać się z kierunkami polityki oświatowej państwa ogłoszonymi w komunikacie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z planem nadzoru pedagogicznego właściwego kuratora oświaty, z komunikatami CKE i OKE.

Dyrektor nie ma jednak obowiązku umieszczać w swoim planie nadzoru tych zadań, chyba że stwierdzi, że są one istotne dla szkoły. W takim wypadku może je uwzględnić w swoim planie nadzoru np. wybierając tematy do ewaluacji wewnętrznej.

Reasumując, plan nadzoru pedagogicznego szkoły lub placówki, powinien być zgodny z rozporządzeniem,  treści planu nadzoru  powinny określać działania wynikające z potrzeb szkoły lub placówki, uwzględniać zagadnienia uznawane w szkole za istotne i przydatne w jej działalności. Pamiętajmy też, aby był wykonalny.

Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić radzie pedagogicznej w terminie do 15 września 2017 roku.

 

PRZYKŁADOWE PLANY NADZORU 2016/17 DO POBRANIA:


Wróć do aktualności
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj