WIADOMOŚCI OŚWIATOWE

OSTATNIA AKTUALIZACJA • 29 SIERPNIA 2016
30.08.2016 Nowa podstawa programowa w zakresie wychowania przedszkolnego

23 czerwca 2016 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 895), które w zakresie wychowania przedszkolnego wchodzi w życie 1 września 2016 r.

Czytaj więcej ››

13.07.2016 Wskazano kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

7 lipca br. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na zbliżający się rok szkolny. Są one zbieżne z wnioskami jakie ministerstwo wskazało po ogólnopolskiej debacie dotyczącej zmian w polskiej edukacji.

Czytaj więcej ››

30.06.2016 UWAGA! Wnioski z ogólnopolskiej debaty i plany MEN na najbliższe lata

27 czerwca Minister Edukacji podsumowała w Toruniu ogólnopolską debatę "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra zmiana". Zaprezentowała też plany ministerstwa, m.in. w zakresie likwidacji gimnazjów i powrotu do 8-klasowej szkoły podstawowej.

Czytaj więcej ››

07.04.2016 Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1973) wprowadzono następujące zmiany:

  1. podziału środków na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli w kolejnym roku budżetowym pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów dokonuje MEN, z uwzględnieniem liczby nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych województwach (ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej); wysokość środków planowanych dla danego województwa w kolejnym roku budżetowym, może być za zgodą MEN zmieniona na wniosek wojewody (§ 1 ust. 1 i 2),
Czytaj więcej ››

17.02.2016 Od 1 marca musi funkcjonować w szkole NOWY program wychowawczy i program profilaktyki

Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2015 r. rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249) należało w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia dostosować program wychowawczy i program profilaktyki do przepisów rozporządzenia. Od 1 marca zatem w szkołach powinny funkcjonować dokumenty uwzględniające zmiany prawne.

Pobierz Program profilaktyki »  i Program wychowawczy »

Czytaj więcej ››

03.02.2016 Do 31 marca czas na przyjmowanie wniosków rodziców - efekt zmian w organizacji obowiązku szkolnego

W związku z opublikowaną 8 stycznia 2016 r. zmianą w ustawie o systemie oświaty dotyczącą organizacji obowiązku szkolnego dzieci, warto udostępnić rodzicom formularze wniosków dotyczących wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, wniosku o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej lub drugiej.

Wzory dokumentów » oraz komentarz  do zmian prawnych znajdziecie Państwo w dalszej części artykułu.

Czytaj więcej ››

08.12.2015 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające zasady rekrutacji do szkół

Przepis stanowi uzupełnienie do ustawowych zapisów dotyczących rekrutacji uczniów i określa:

  • jednolity sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych, określonych w ustawie o systemie oświaty,
  • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,
  • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów.

Sprawdź szczegóły ››

Czytaj więcej ››

15.10.2015 Zmiany w w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

1 września weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Zmiany przepisu związane są przede wszystkim z możliwością wprowadzenia oceny opisowej na każdym etapie kształcenia.

Czytaj więcej ››

09.09.2015 Komentarz do zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym

31 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. poz. 1270 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  – weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku (poza § 27–29, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.).

Czytaj więcej ››

28.08.2015 Nowe przepisy w zakresie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

1 września 2015 r. wchodzą w życie przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Najważniejsze zmiany dotyczą: Sprawdź szczegóły ››

Czytaj więcej ››

Najważniejsze zadania
w nadchodzącym tygodniu
WAŻNE TERMINY
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj