WIADOMOŚCI OŚWIATOWE

OSTATNIA AKTUALIZACJA • 17 SIERPNIA 2015
17.08.2015 ZMIANY w zakresie organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

1 września 2015 r. wchodzi w życie większa część przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Najważniejsze zmiany dotyczą: Sprawdź szczegóły ››

Czytaj więcej ››

23.06.2015 Projekt zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia (...) - DO KONSULTACJI

W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. proponuje się następujące zmiany:

  1. Podnieść wymagalne wykształcenie dla nauczycieli gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, placówek wychowania pozaszkolnego, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania do poziomu ukończonych studiów drugiego stopnia.
Czytaj więcej ››

12.06.2015 30 maja 2015 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez administratora bezpieczeństwa informacji
  1. Zgodnie z zapisami ustawy administrator danych, którym jest także dyrektor szkoły może powołać administratora bezpieczeństwa informacji w szkole.
  2. Administratorowi bezpieczeństwa informacji w szkole przypisano zadania:
  • zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
Czytaj więcej ››

22.05.2015 Sporo zmian w proponowanym rozporządzeniu m.in. w zakresie wychowania fizycznego

Projekt z 19 marca 2015 r. nowego rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, został upubliczniony w celu konsultacji w marcu 2015 r. i porusza kilka kwestii związanych z ocenianiem uczniów i ich udziałem w zajęciach wychowania fizycznego, m.in. zwolnienie ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych podczas zajęć wf, a nie z całych zajęć - jak to miało miejsce do tej pory.

Czytaj więcej ››

14.05.2015 Projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego zakłada spore zmiany w zakresie ewaluacji

Projekt został upubliczniony w celu konsultacji w kwietniu 2015 r. i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W projekcie użyto nowej definicji ewaluacji – proponuje się przez ewaluację rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę, wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole.

Czytaj więcej ››

22.04.2015 Zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące systemu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 357)

W uchwalonych 20 lutego 2015 r. zmianach w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w artykule 1 zawarto zmiany w  organizacji dotyczące systemu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Zmiany te wchodzą w życie w różnych terminach, zaczynając od 31 marca 2015 r.

Czytaj więcej ››

22.04.2015 Zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące organizacji klas I-III szkoły podstawowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 357)

Parlament uchwalił 20 lutego 2015 r. ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawę opublikowano w dniu 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357.

Artykuł 1 ustawy zawiera zmiany w ustawie o systemie oświaty, w tym zmiany w organizacji klas I-III szkoły podstawowej, które weszły w życie 31 marca 2015 r.

Czytaj więcej ››

20.03.2015 Zmiany w Karcie Nauczyciela od 31 marca!

Parlament uchwalił w dniu 20 lutego 2015 r. ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty i oraz niektórych innych ustaw. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357. Artykuł 2 ustawy zawiera zmianę ustawy Karta Nauczyciela, które wchodzą w życie 31 marca 2015 r.

Zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 i z 2015 r. poz. 357) dotyczą:

  • nadania nowego brzmienia - art. 1 ust. 1 pkt, art. 9b ust. 4 pkt 4, art. 9d ust. 5, art. 9e ust. 2, art. 9g ust. 1 i 2, art. 17 ust. 2a, art. 30 ust. 10b, art. 32 ust. 3 i 4 oraz art. 91a ust. 2,
  • dodania nowych uregulowań – art. 1 ust. 2 pkt 1b, art. 9d ust. 5a, art. 9g ust. 5 oraz art. 35a.
Czytaj więcej ››

20.03.2015 Projekt zmian w rozporządzeniu MEN z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902)

Dokument, jako projekt z 28 stycznia 2015 r. został upubliczniony w celu konsultacji w lutym 2015 r.
Jest efektem zmian w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – wprowadzenia nowego art. 22aga, który nakazuje ministrowi:

  • określenie wskaźników powodujących zwiększenie wysokości dotacji celowej, biorąc pod uwagę wyniki analiz kształtowania się cen podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących,
  • umożliwienie zapewnienia tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wymienionym uczniom.
Czytaj więcej ››

20.03.2015 Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

Dokument został upubliczniony w celu konsultacji społecznej w dniu 23 stycznia 2015 r. jako projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Projekt przewiduje zmianę w ustawie o systemie oświaty zapisów art. 92a oraz dodanie nowych art. 92b-92j.

Czytaj więcej ››

Najważniejsze zadania
w nadchodzącym tygodniu
WAŻNE TERMINY
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj