WIADOMOŚCI OŚWIATOWE

OSTATNIA AKTUALIZACJA • 9 LUTEGO 2015
09.02.2015 Nowość - rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły

Z uwagi na zmianę ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. minister otrzymał  dyspozycję do wydania nowego przepisu dotyczącego przechodzenia uczniów pomiędzy szkołami  (DZ. U. z 2014 r. poz. 7, oraz z 2014 r. poz. 811).

W rozporządzeniu ustalono między innymi, że nauczyciel prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oddziale szkoły, do której przechodzi uczeń, ustala warunki na jakich wymieniony uczeń uzupełnia stwierdzone różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych – i nie wymienia się tu egzaminu kwalifikacyjnego jako formy sprawdzenia uzupełnienia wymienionych różnic.

Czytaj więcej ››

03.02.2015 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

Dnia 30 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 22 stycznia 2015 r. poz. 109).

Czytaj więcej ››

23.01.2015 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – w zakresie dotyczącym szkół

Dnia 23 stycznia, a częściowo 1 września 2015 r. oraz 1 września 2016 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 8 stycznia 2015 r. poz. 23). W artykule zaprezentowano najważniejsze zmiany dotyczące tylko świadectw i innych druków szkolnych wydawanych przez szkoły, z pominięciem dokumentacji wydawanej przez OKE

Czytaj więcej ››

21.01.2015 Zmiany w ramowych planach nauczania szkół publicznych

14 stycznia 2015 roku (a częściowo 1 września 2015 r.) weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 31 grudnia 2014 r. poz. 1993).

Czytaj więcej ››

21.01.2015 Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015

1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (opublikowane w Dz. U. z 31 grudnia 2014 r. poz. 1977).

Czytaj więcej ››

20.01.2015 Zmiany w organizacji loterii fantowych w szkołach i placówkach oświatowych - DOKUMENTACJA

7 listopada 2014 r. Parlament uchwalił ustawę o zmianie ustawy o grach hazardowych – akt prawny opublikowano w Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014 r. poz. 1717, a wszedł w życie dnia 19 grudnia 2014 r. – ustawa doprecyzowuje dotychczasowe uregulowania oraz wprowadza pewne nowości.

Czytaj więcej ››

16.12.2014 Projekt kolejnej zmiany ustawy o systemie oświaty został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do parlamentu

25 listopada 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – jest to trzecia wersja projektu z dnia 13 listopada 2014 r.

Przygotowane zmiany to przede wszystkim wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. Trybunał stwierdził wówczas niezgodność przepisów określających zakres spraw przekazanych do uregulowania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Czytaj więcej ››

21.01.2015 Nowe ramowe statuty szkół i placówek artystycznych

11 grudnia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 26 listopada 2014 r. poz. 1646).

Rozporządzenie zastąpiło dotychczasowy przepis Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. Nr 181, poz. 1507, ze zm. w 2011 r. Nr 89, poz. 511).

Czytaj więcej ››

03.11.2014 Właściwy dobór narzędzi ewaluacyjnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.), dyrektor ma obowiązek przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności. Harmonogram oraz obszary ewaluacji powinny zostać uwzględnione już w planie nadzoru pedagogicznego.

Czytaj więcej ››

24.10.2014 Regulaminy obowiązujące w placówkach

Prawidłowe działanie każdej szkoły wymaga podjęcia odpowiednich działań mających na celu regulację zadań i obowiązków jakie stawiane są przed poszczególnymi członkami społeczności szkolnej, czyli przed Radą Pedagogiczną, rodzicami reprezentowanymi przez Radę Rodziców oraz uczniami reprezentowanymi przez Samorząd Uczniowski.

Czytaj więcej ››

Najważniejsze zadania
w nadchodzącym tygodniu
WAŻNE TERMINY
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj