DOKUMENTACJA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19

Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w ustawach: Karta Nauczyciela oraz o systemie oświaty - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych (§ 8 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Dz. U. z 2012 r. poz. 1538).

Dokument jest nieaktualny. Sprawdź zaktualizowaną wersję dokumentu.

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj