DOKUMENTACJA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19


Do 15 września dyrektor gimnazjum musi opracować i przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, uwzględniając aktualne kierunki polityki oświatowej państwa, wnioski kuratora oświaty z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku poprzednim oraz wnioski z realizacji nadzoru pedagogicznego wynikające ze sprawozdania z roku poprzedniego w danej placówce.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 33 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr  256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn. zmianami) celem nadrzędnym prowadzenie nadzoru pedagogicznego jest nieustanne doskonalenie działań prowadzonych w placówce oraz kontrolowanie ich poprawności.

Przygotowany plan nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum uwzględnia:

  • Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia.
  • Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
  • Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego oraz przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.
PUBLIKACJA • 21 SIERPNIA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 5964
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj