Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki
318
LICZBA
DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA


Przykład dokumentu opracowany dla przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 308

Przykład dokumentu opracowany dla szkoły podstawowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 433

Przykład dokumentu opracowany dla centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 123
ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 226
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 90
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 139
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 172
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 76
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 77
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 43
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 392
ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 269
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 134
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 79
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 75
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 396
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 208

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie awansu.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 896

Nauczyciel odbywający staż musi przedstawić Plan rozwoju zawodowego, który będzie realizował ubiegając się o awans zawodowy.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 468

Przed ustaleniem oceny za okres stażu należy zasięgnąć opinii Rady Rodziców na temat nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 158
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 206

Członkowie komisji zobowiązują się także do postępowania zgodnie z rozporządzeniem na temat ochrony danych osobowych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 140

Członkowie komisji kwalifikacyjnej mają obowiązek zachowania bezstronności podczas prac komisji.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 59

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 164

Dokument stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora placówki. Poza ujęciem punktowym należy umieścić krótkie uzasadnienie dla przyznanych punktów.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 152

Zgodnie z art. 9c ust 4 KN Nauczycielowi stażyście odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 167

Dyrektor wysyła powiadomienie do organu nadzoru i prowadzącego, ponieważ przedstawiciele tych organów mają prawo wziąć udział w pracach komisji jako obserwatorzy.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 55

Plan przedstawiony przez nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego musi zostać zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 153

Zgodnie z art. 9c, ust. 4 i 5 ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) dyrektor przydziela opiekuna stażu nauczycielowi stażyście i kontraktowemu. Opiekunem może być  nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 77

Zgodnie z § 11.1. rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, dyrektor szkoły przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 113
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 87
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 246
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 176
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 129
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 152
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 202

Dotychczasowe statuty szkół podstawowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. Jeżeli 8-letnia szkoła podstawowa obejmuje oddział roczny przygotowania przedszkolnego lub oddziały wygaszanego gimnazjum, należy to uwzględnić w nowym statucie.

ZAWARTOŚĆ • 40 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1067
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 138
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 153
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 194
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 610
ZAWARTOŚĆ • 25 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 443

Rozwiązanie umowy z nauczycielem kontraktowym na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela powinno nastąpić na koniec roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 353

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 537
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 394
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 477

Do dnia 15 maja 2019 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że szkoła staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub pięcioletnim technikum i w związku z tym od dnia 1 września 2019 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 320

Do dnia 15 maja 2017 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że zespół szkół składający się z zasadniczej szkoły zawodowej oraz gimnazjum stanie się branżową szkołą I stopnia i w związku z tym od dnia 1 września 2017 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 289

Do dnia 15 maja 2017 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową i w związku z tym od dnia 1 września 2017 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 442

Schemat propozycji ograniczenia  zatrudnienia dla  nauczyciela zatrudnionego w wygaszanym gimnazjum na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze. WAŻNE! Dyrektor nie ma obowiązku proponować ograniczenia zatrudnienia. Ograniczenie może być niższe niż 1/2 wymiaru.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 349

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj