Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki
367
LICZBA
DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA


ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 59
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 98
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 233

Zezwolenie na indywidualny tok nauki nie jest decyzją administracyjną, więc nie trzeba w nim podawać informacji o terminach i trybie odwołania.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 323
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 348
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 557
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 803
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1232
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 797
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 495
ZAWARTOŚĆ • 31 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 966

Powołanie wicedyrektora powinno zostać opatrzone odpowiednim zarządzeniem. Wzór zawiera także podstawę prawną powołania nauczyciela na stanowisko wicedyrektora.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 824
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 765

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa przysługuje każdemu obywatelowi.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 613

Dokument niezbędny przy okazji konkursu na stanowisko dyrektora, oceniający dotychczasową pracę zawodową.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 686

Wzór wniosku skierowanego do rady gminy o nadanie imienia szkole.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1066

Dokument skierowany do nauczyciela, który został powołany na stanowisko wicedyrektora placówki.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 569

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa przysługuje każdemu obywatelowi.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 438

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa przysługuje każdemu obywatelowi.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 441
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 396

Na podstawie art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.) dyrektor szkoły na prośbę rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza nią w odpowiedniej formie. Zezwolenie takie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 303

Dokument wydany po zapoznaniu się z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 317

Dokument do wykorzystania w sytuacji gdy dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 281

Na podstawie pisemnej prośby rodziców dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wcześniejsze przyjęcie dziecka do placówki, pod warunkiem, że wykazuje dojrzałość psychofizyczną, niezbędną do podjęcia nauki w szkole. Decyzję taką dyrektor podejmuje po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 310
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 331

W przypadku szkoły branżowej - w umowie należy powołać się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 350

Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor na podstawiea art. 68 ust. 2 w związku z art. 70 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie odpowiednich zapisów w statucie placówki oraz zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 743

Dokument stanowi obowiązkowy załącznik do Zgłoszenia organizacji loterii fantowej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 346

Oświadczenie o znajomości przepisów ustawy o grach hazardowych (w szczególności w zakresie loterii fantowych).

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 298

Zgodnie z przepisami oświatowymi działania pracowników placówek oświatowych, w tym pedagoga szkolnego powinny podlegać monitorowaniu i ewaluacji. Arkusz oceny pracy pedagoga pozwala na ocenę jego pracy wg kluczowych kryteriów jakie należy uwzględnić analizując kompetencje i efektywność działań.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 850

Przykład regulaminu dla zespołu szkół

ZAWARTOŚĆ • 8 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 819

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Nie wprowadza się go, jeżeli wymienione kwestie są uregulowane w układzie zbiorowym pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

ZAWARTOŚĆ • 19 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 484
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 345

Załącznik do regulaminu świetlicy szkolnej, dzięki któremu uczeń może bezpiecznie korzystać ze świetlicy szkolnej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 418
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 470
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 587
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 509
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 451
ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 768
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 604
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1065
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 478

Schemat dokumentu opracowano zgodnie z obowiązującymi zmianami w prawie oświatowym.

ZAWARTOŚĆ • 13 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1224

Przykład dokumentu opracowany dla przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2043

Przykład dokumentu opracowany dla szkoły podstawowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2029

Przykład dokumentu opracowany dla centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 933
ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1133

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj