Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Dokumenty organizacyjne


ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1903
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2854

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa przysługuje każdemu obywatelowi.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2395

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkoła uregulowano w art. 37 ustawy Prawo oświatowe.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 4137
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2680
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3346

Przykład wniosku o zaopiniowanie przez związek zawodowy projektu Regulaminu oceny pracy nauczyciela.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2747
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2887

Zezwolenie na indywidualny tok nauki nie jest decyzją administracyjną, więc nie trzeba w nim podawać informacji o terminach i trybie odwołania.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2882
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2793
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 6483
ZAWARTOŚĆ • 31 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2581

Powołanie wicedyrektora powinno zostać opatrzone odpowiednim zarządzeniem. Wzór zawiera także podstawę prawną powołania nauczyciela na stanowisko wicedyrektora.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2882
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2177

Dokument niezbędny przy okazji konkursu na stanowisko dyrektora, oceniający dotychczasową pracę zawodową.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1935

Dokument skierowany do nauczyciela, który został powołany na stanowisko wicedyrektora placówki.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3338

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa przysługuje każdemu obywatelowi.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1641

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa przysługuje każdemu obywatelowi.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1551
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1727

Na podstawie art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.) dyrektor szkoły na prośbę rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza nią w odpowiedniej formie. Zezwolenie takie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1620

Dokument wydany po zapoznaniu się z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1629

Dokument do wykorzystania w sytuacji gdy dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1462

Na podstawie pisemnej prośby rodziców dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wcześniejsze przyjęcie dziecka do placówki, pod warunkiem, że wykazuje dojrzałość psychofizyczną, niezbędną do podjęcia nauki w szkole. Decyzję taką dyrektor podejmuje po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1603
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1594

W przypadku szkoły branżowej - w umowie należy powołać się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1566

Dokument stanowi obowiązkowy załącznik do Zgłoszenia organizacji loterii fantowej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1573

Oświadczenie o znajomości przepisów ustawy o grach hazardowych (w szczególności w zakresie loterii fantowych).

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1512

Zgodnie z przepisami oświatowymi działania pracowników placówek oświatowych, w tym pedagoga szkolnego powinny podlegać monitorowaniu i ewaluacji. Arkusz oceny pracy pedagoga pozwala na ocenę jego pracy wg kluczowych kryteriów jakie należy uwzględnić analizując kompetencje i efektywność działań.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 4002
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1549
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3932
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2088
ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2028
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1798
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2438
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2147

Schemat dokumentu opracowano zgodnie z obowiązującymi zmianami w prawie oświatowym.

ZAWARTOŚĆ • 13 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3140
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2109
ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2301
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2623

Dotychczasowe statuty szkół podstawowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. Jeżeli 8-letnia szkoła podstawowa obejmuje oddział roczny przygotowania przedszkolnego lub oddziały wygaszanego gimnazjum, należy to uwzględnić w nowym statucie.

ZAWARTOŚĆ • 41 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 6621
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 4777
ZAWARTOŚĆ • 25 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2137
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2223
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3904
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 4003

Zasady zapewniania pracownikom odzieży i ubrań roboczych oraz środków ochrony indywidualnej

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1986
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2981

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj