Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Dokumenty organizacyjne


ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 46
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 893

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa przysługuje każdemu obywatelowi.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 803

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkoła uregulowano w art. 37 ustawy Prawo oświatowe.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1431
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 979
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1663

Przykład wniosku o zaopiniowanie przez związek zawodowy projektu Regulaminu oceny pracy nauczyciela.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1047
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1209

Zezwolenie na indywidualny tok nauki nie jest decyzją administracyjną, więc nie trzeba w nim podawać informacji o terminach i trybie odwołania.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1265
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1264
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3727
ZAWARTOŚĆ • 31 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1678

Powołanie wicedyrektora powinno zostać opatrzone odpowiednim zarządzeniem. Wzór zawiera także podstawę prawną powołania nauczyciela na stanowisko wicedyrektora.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1914
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1437

Dokument niezbędny przy okazji konkursu na stanowisko dyrektora, oceniający dotychczasową pracę zawodową.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1194

Dokument skierowany do nauczyciela, który został powołany na stanowisko wicedyrektora placówki.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1502

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa przysługuje każdemu obywatelowi.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 956

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa przysługuje każdemu obywatelowi.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 885
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 965

Na podstawie art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.) dyrektor szkoły na prośbę rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza nią w odpowiedniej formie. Zezwolenie takie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 843

Dokument wydany po zapoznaniu się z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 843

Dokument do wykorzystania w sytuacji gdy dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 769

Na podstawie pisemnej prośby rodziców dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wcześniejsze przyjęcie dziecka do placówki, pod warunkiem, że wykazuje dojrzałość psychofizyczną, niezbędną do podjęcia nauki w szkole. Decyzję taką dyrektor podejmuje po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 833
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 863

W przypadku szkoły branżowej - w umowie należy powołać się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 867

Dokument stanowi obowiązkowy załącznik do Zgłoszenia organizacji loterii fantowej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 872

Oświadczenie o znajomości przepisów ustawy o grach hazardowych (w szczególności w zakresie loterii fantowych).

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 789

Zgodnie z przepisami oświatowymi działania pracowników placówek oświatowych, w tym pedagoga szkolnego powinny podlegać monitorowaniu i ewaluacji. Arkusz oceny pracy pedagoga pozwala na ocenę jego pracy wg kluczowych kryteriów jakie należy uwzględnić analizując kompetencje i efektywność działań.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2640
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 834
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1653
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1251
ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1302
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1079
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1639
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1451

Schemat dokumentu opracowano zgodnie z obowiązującymi zmianami w prawie oświatowym.

ZAWARTOŚĆ • 13 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2115
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1370
ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1502
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1773

Dotychczasowe statuty szkół podstawowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. Jeżeli 8-letnia szkoła podstawowa obejmuje oddział roczny przygotowania przedszkolnego lub oddziały wygaszanego gimnazjum, należy to uwzględnić w nowym statucie.

ZAWARTOŚĆ • 41 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 5656
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3222
ZAWARTOŚĆ • 25 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1415
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1549
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2305
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2959

Zasady zapewniania pracownikom odzieży i ubrań roboczych oraz środków ochrony indywidualnej

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1326
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2225

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj