Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Dokumenty organizacyjne


ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2817
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3400
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3646
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 8956

Przykład planu pracy dla jednej z klas szkoły podstawowej stworzony w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego oraz Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny szkoły.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 4243
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 9880

Wniosek do organu prowadzącego powinien zawierać m.in. uzasadnienie powodów, dla których należy w placówce utworzyć takie stanowisko.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3248

Dokument według najnowszych zmian prawnych należy wprowadzić w placówce do 1 września 2015 r. WAŻNE! Statut gimnazjum w tej formie funkcjonuje w placówce do czasu wygaszenia gimnazjum.
 

ZAWARTOŚĆ • 29 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3400
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2932
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 4375
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 6140
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 6249

Przykład umowy zawartej między nauczycielem a szkołą (reprezentowaną przez dyrektora) w sprawie podjęcia przez nauczyciela doskonalenia zawodowego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 4393
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3741

Poniższą procedurę można wprowadzić odpowiednim zarządzeniem dyrektora, a samo jej wprowadzenie należy do decyzji kierowniczych dyrektora.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3462

Przykład oświadczenia osoby fizycznej zarządzającej podmiotem oraz reprezentująca podmiot zgłaszający o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 4421

Wzór oświadczenia, że osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu Państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3966

Przykładowy wzór oświadczenia osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, że źródła pochodzenia środków finansowych, kapitału zakładowego lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, są legalne.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 6590

Zgodnie ze zmianą ustawy o grach hazarodwych (z dnia 4 grudnia 2014 r.) loterie fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej określanej obwieszczeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w 2015 r. – 3941,49 zł) mogą być urządzane tylko po dokonaniu ich zgłoszenia do naczelnika urzędu celnego.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2934

W każdej placówce oświatowej ostatniego dnia roku obrotowego należy dokonać inwentaryzacji majątku. Przykład zarządzenia wskazuje na terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, metody oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2861

Przykład dokumentu, który może złożyć pełnoletni uczeń.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 7604

Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia edukacyjne wychowania do życia w rodzinie, chyba że ich rodzice albo sami pełnoletni uczniowie zgłoszą w formie pisemnej dyrektorowi szkoły rezygnację z udziału w zajęciach.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 7479

Przynajmniej raz w roku, dyrekor dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 5252

Zgodnie z zapisami  § 3 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3554

Przemówienie, które można wygłosić dla starszych uczniów oraz nauczycieli uczących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 5221

Wniosek dyrektora o przyznanie nagrody nauczycielowi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zawierający uzasadnienie.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 4199

Przykładowe przemówienie do wykorzystania podczas uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 8557

Zgodnie z rozdziałem 6 Karty Nauczyciela nauczuczyciele mają możliwość otrzymania nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 6535

Załącznik do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2944

Załącznik do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 6565

Załącznik do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3384

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji szkoła prowadzi dla każdego ucznia albo słuchacza przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 12071

Dyrektor szkoły składa do 10-go każdego miesiąca miesięczne sprawozdania Rb-27S i Rb-28S. Za okresy kwartalne (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) składa się RB-27S miesięczne i kwartalne, oraz Rb-28S miesięczne i kwartalne.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2750

Dyrektor szkoły składa do 10-go każdego miesiąca miesięczne sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-28S.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 2946

Dyrektor szkoły, który chce dokonać zmian w organizacji nauczania, musi przygotować aneks do arkusza organizacji.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3361

Na początku roku szkolnego dochodzi często do zmiany dyrektora w placówce. Przejęcie obowiązków dyrektora wiąże się z przejęciem majątku i dokumentacji. Przekazanie każdego składnika majątku szkoły powinna poprzedzić jego inwentaryzacja, sporządzona – jeżeli to możliwe – na dzień przekazania lub na dzień możliwie jak najbliższy dniu przekazania.

ZAWARTOŚĆ • 13 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 8786

Zgodnie z art. 14b ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3873

Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3889

Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 4147

Zgodnie z nowym rozporządzeniem podpisanym 25 marca 2014 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. rodzice, prawni opiekunowie ucznia bądź uczeń pełnoletni muszą pisemnie wyrazić wolę uczestniczenia w religii bądź etyce. Decyzję taką można zmienić w czasie trwania edukacji - również w formie pisemnej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 9223

Zgodnie z nowym rozporządzeniem podpisanym 25 marca 2014 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. rodzice, prawni opiekunowie ucznia bądź uczeń pełnoletni muszą pisemnie wyrazić wolę uczestniczenia w religii bądź etyce. Decyzję taką można zmienić w czasie trwania edukacji - również w formie pisemnej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 5033

Dokument może być wykorzystywany zarówno w przedszkolach publicznych jak i niepublicznych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 6000

W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 16922

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1024

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 807

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1470

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 1122

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 268

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj