Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Nadzór pedagogiczny 2018/19


Scheamt dokumentu opracowany dla szkoły podstawowej.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 4252

Schemat dokumentu opracowany dla centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3248

Przykład dokumentu opracowany dla przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 8020

Przykład dokumentu opracowany dla szkoły podstawowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 5676
ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3254

Wzór dokumentu opracowany dla szkoły ponadgimnazjalnej (technikum) w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3326

Wzór dokumentu opracowany dla zespołu szkół - szkoła podstawowa i gimnazjum, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 2938

Wzór dokumentu opracowany dla gimnazjum w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 2821

Wzór dokumentu opracowany dla szkoły podstawowej w oparciu o wymagania rozporządzenia.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 4220
ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 2909
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3549
ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3327
ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3623
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 6199
ZAWARTOŚĆ • 9 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 5028

Dokument przygotowany w oparciu o najnowsze zmiany prawne m.in. rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. W zakresie ewaluacji uwzględniono w planie kwestie związane z realizacją koncepcji pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci, aktywizacją dzieci oraz wspomagania ich rozwoju poprzez uwzględnienie ich indywidualnej sytuacji.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 11054

Plan w zakresie kontorli skupia się m.in. na kwestiach związanych z organizacją pracy świetlicy oraz na kwalifikacjach zatrudnianych nauczycieli. Ewaluacja uwzględnia głównie kwestie związane z realizacją podstawy programowej oraz wspomaganiem rozwoju uczniów poprzez uwzględnienie ich indywidualnej sytuacji. Dokument został opracowany wg najnowszych zmian w prawie oświatowym w tym z uwzględnieniem rozporządzenia z dnia 27 sierpnia w sprawie nadzoru pedagogicznego, które zacznie obowiązywac od 1 września 2105 r.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 9066

Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia zagadnienia zawarte w kierunkach polityki oświatowej MEN na rok 2015/16 oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego, m.in. w zakresie działań na rzecz walki z cyberprzemocą, bezpieczeństwa w szkole oraz indywidualizacji pracy na lekcji. Dokument stworzony w oparciu o najnowsze przepisy, w tym rozporządzenie z dnia 27 sierpnia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 5183

Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia zmiany w prawie oświatowym, w tym najnowsze rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 27 sierpnia 2015 r. W zakresie źródeł planowania uwzględnia kierunki polityki oświatowej, m.in.: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 4260

Sprawozdanie należy przedstawić na zebraniu Rady Pedagogicznej podsumowującej poprzednik rok szkolny, a przed rozpoczęciem kolejnego.

Dokument - poza podsumowaniem działań podjętych w poprzednim roku szkolnym, musi zawierać także rekomendację na kolejny rok szkolny, które zostana uwzględnione w planie nadzoru pedagogicznego na rok 2015/16.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 4132

Dokument wskazuje na realizację zagadnień zawartych w planie nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, kontroli i wspomagania. Określono w nim jakie elementy wymagają jeszcze poprawy, wskazano też rekomendację na kolejny rok szkolny.

Sprawozdanie należy przedstawić podczas zebrania podsumowującego poprzedni rok szkolny.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3387

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w szkole należy przedstawić Radzie Pedagogicznej. W dokumencie powinna znaleźć się ocena założonych celów w planie nadzoru pedagogicznego oraz rekomendacje na kolejny rok szkolny.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3196

Sprawozdanie przygotowane zostało dla niepublicznej szkoły podstawowej i uwzględnia m.in. kwestie związane z nabywaniem przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, kompetencji poprzez aktywne współuczestniczenie w tworzeniu wiedzy itp.

Sprawozdanie powinno zostać przedstawione Radzie Pedagogicznej podczas zebrania podsumowującego poprzedni rok szkolny.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 2952

Dokument stanowi sprawozdanie z realizowanych w roku szkolnym 2014/15 wytycznych wskazanych w planie nadzoru pedagogicznego. Dokument przygotowany został z przeznaczeniem dla gimnazjów.

W zakresie ewaluacji skupiono się m.in. na takich obszarach jak: wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich sytuacji indywidualnej, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży i stwarzanie możliwości korzystania z osiągnięć rozwoju społecznego i gospodarczego, prowadzenie działań na rzecz własnego rozwoju i innych oraz indywidualizacji procesu edukacji w odniesieniu do wszystkich uczniów.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3251
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3200

Przykład dokumentu stworzonego na bazie raportu po przeprowadzonym sprawdzianie.
 

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 5363

Przykład sprawozdania odnosi się do planu nadzoru pedagogicznego na rok 2014/2015 i stopnia jego realizacji w pierwszym półroczu. Uwzględniono elementy wynikające z wniosków płynących z realizacji nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku, toczących się ewaluacji wewnętrznych, przeprowadzonych kontroli i obserwacji.
 

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 4392

Zgodnie z art. 40 ust.7 ustawy o systemie oświaty "Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły."

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 6605

Przykład sprawozdania z realizacji zajęć wyrównawczych w pierwszym półroczu.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 4284

Szablon sprawozdania, który można wykorzystać zarówno w sprawozdaniu śródrocznym lub końcoworocznym.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3428

Przykład sprawozdania śródrocznego.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3718

Arkusz może zostać zastosowany w różnych typach placówek i do podsumowania obserwacji różnych przedmiotów.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 9685

Tabela wskazująca na obowiązki jakie nauczyciel powinien spełniać na ocenę wyróżniającą, a w jakich sytuacjach ocena pracy nauczyciela równa się negatywnej.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 4978

Tabela pozwalająca na ocenę poszczególnych obszarów działalności nauczyciela, do wypełnienia przez dyrektora szkoły.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 4537

Informacje wpisujemy w karcie za okres od otrzymania ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. Dokument pozwala na zebranie wszystkich niezbędnych informacji na temat pracy nauczyciela.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 9098

Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2014/15 przygotowany dla policealnej szkoły dla dorosłych, uwzględniające tegoroczne kierunki MEN w zakresie ewaluacji.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3881

Przykład projektu ewaluacji wewnętrznej: Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 4279

Dokument zgodny z aktualnymi kierunkami polityki oświatowej MEN, gdzie w zakresie szkół ponadgimnazjalnych szczególną uwagę zwraca się na podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności w zakresie matematyki.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3811

Każdy dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej powinien najpóźniej do 15 września przedstawić radzie pedagogicznej przygotowany plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 6352

Do 15 września dyrektor gimnazjum musi opracować i przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, uwzględniając aktualne kierunki polityki oświatowej państwa, wnioski kuratora oświaty z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku poprzednim oraz wnioski z realizacji nadzoru pedagogicznego wynikające ze sprawozdania z roku poprzedniego w danej placówce.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 6157

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn. zmianami) dyrektor (także przedszkola) najpóźniej do 15 września powinien przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na aktualny rok szkolny.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 15330

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn. zmianami), dyrektor szkoły podstawowej powinien do 15 września opracować i przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 10337

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 1000

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 1329

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 4032

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 3130

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj