Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


Schemat dokumentu opracowano zgodnie z obowiązującymi zmianami w prawie oświatowym.

ZAWARTOŚĆ • 13 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 3849
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 2909
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 3077

Przykład pisma, w którym nastęuje odwołanie w sprawie indywidualnego toku nauczania. Zgodnie z art. 66 ust 1.  ustawy o systemie oświaty i z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 3667

Przykład procedury dla ucznia z gimnazjum, która może być stosowana także w innych placówkach.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 3673

Dokument informujący rodziców, iż należy objąć ucznia działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 4830

Dokument zawiera informację na temat form udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz terminy proponowanych zajęć.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 4671

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, dyrektor wydaje decyzję.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 2901

Decyzję wydaje dyrektor na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 3380

Dyrektor, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, uzasadniony stanem zdrowia ucznia, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż ich minimalny wymiar.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 3003

Dyrektor, na wniosek rodziców uzasadniony stanem zdrowia ucznia, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż ich minimalny wymiar.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 2905

Dyrektor, na pisemny uzasadniony wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 3368

Dyrektor, na pisemny uzasadniony wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 3768

Dokument wymagany rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 4194

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży należy pisemnie określić zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 3595

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 4754

Zajęcia rewalidacyjne dokumentuje się w dzienniku zajęć rewalidacyjnych, do którego wpisuje się:

  • w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów,
  • indywidualny program pracy z uczniem lub w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 6530

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 2828

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj