Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Sprawy kadrowe


ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 2566
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 2050
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 25616
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 2653
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 2335
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 3686

Rozwiązanie umowy z nauczycielem kontraktowym na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela powinno nastąpić na koniec roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 7458

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 5242

Do dnia 15 maja 2019 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że szkoła staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub pięcioletnim technikum i w związku z tym od dnia 1 września 2019 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 2401

Do dnia 15 maja 2017 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że zespół szkół składający się z zasadniczej szkoły zawodowej oraz gimnazjum stanie się branżową szkołą I stopnia i w związku z tym od dnia 1 września 2017 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 2381

Do dnia 15 maja 2017 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową i w związku z tym od dnia 1 września 2017 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 2548

Schemat propozycji ograniczenia  zatrudnienia dla  nauczyciela zatrudnionego w wygaszanym gimnazjum na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze. WAŻNE! Dyrektor nie ma obowiązku proponować ograniczenia zatrudnienia. Ograniczenie może być niższe niż 1/2 wymiaru.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 4556

Jeśłi nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym w wygaszanym gimnazjum na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony bez względu na wymiar zatrudnienia.

Nauczycielowi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 5371

Wzór dokumentu dla nauczyciela zatrudnionego w wygaszanym gimnazjum na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony bez względu na wymiar zatrudnienia. Informację o planowanym przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny należy przekazać do 15 maja 2017 lub 2018 r. (zgodnie z harmonogramem wygaszania gimnazjum).

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 3350
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 2730
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 3729
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 4015
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 2889
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 5785
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 9603
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 3533

Przykład umowy zawartej między nauczycielem a szkołą (reprezentowaną przez dyrektora) w sprawie podjęcia przez nauczyciela doskonalenia zawodowego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 4587

Procedura zwalniania nauczycieli jest dokumentem, który może pomóc w określeniu jasnych zasad doboru nauczycieli do rozwiązania umowy wynikających z przyczyn organizacyjnych.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 6054

Przepisy dotyczące udzielenia urlopu bezpłatnego nauczycielowi reguluje m.in. art 68 Karty Nauczyciela. Urlop może zostać udzielony w celach:

  • naukowych,
  • oświatowych,
  • artystycznych,
  • innych ważnych przyczyn.
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 7567

Przepisy dotyczące udzielenia urlopu bezpłatnego nauczycielowi reguluje m.in. art 68 Karty Nauczyciela. Urlop może zostać udzielony w celach:

  • naukowych,
  • oświatowych,
  • artystycznych,
  • innych ważnych przyczyn.
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 7667

Zapisy umowy o pracę dla dyrektora przedszkola będacego jednocześnie nauczycielem w przedszkolu niepublicznym uzależnione są:

  • warunków zatrudnienia pracownika (czy z uwzględnieniem zapisów Karty Nauczyciela czy tylko i wyłącznie na podstawie Kodeksu Pracy),
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 7715

Przykład umowy do wykorzystania w każdym typie placówki.
 

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 5679

Umowa z nauczycielem kontraktowym zawarta na czas określony może zostać poddana kontroli sądu na wniosek pracownika i może przez niego zostać uznana za umowę na czas nieokreślony, jeżeli nie będzie jednoznacznie wynikać z potrzeby organizacji nauczania.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 4975

Ustawa o systemie oświaty po zmianach, które weszły w życie 4 czerwca 2014 r., określa, że w szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III, który wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 11457

Dokument może być wykorzystany podczas zatrudniania asystenta nauczyciela w szkole podstawowej.
 

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 5217

Dyrektor szkoły nawiązuje umowę o pracę na podstawie mianowania z nauczycielem zgodnie z posiadanymi przez niego kwalifikacjami. Umowa taka powinna zostać zawarta z dniem określonym w akcie mianowania.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 5777

Zmiany warunków umowy o pracę nauczyciela (poza nauczycielem mianowanym) może nastąpić w drodze porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 6021

Wzór porozumienia zawartego między dyrektorem a nauczycielem w podziale na treść skierowaną do nauczyciela z uzasadnieniem oraz część dla nauczyciela, który wyraża bądź nie wyraża zgody na ograniczenie ilości godzin.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 4703

W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę ma nastąpić na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 dyrektor szkoły zobowiązany jest zawiadomić organizację związkową, do której nauczyciel przynależy.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 4694

Aby nauczycielowi mógł zostać udzielony pierwszy urlop dla poratowania zdrowia, nauczyciel musi przepracować w szkole, co najmniej 7 lat.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 4658

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 0 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 0

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 502

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 664

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 1994

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 2694

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 3518

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj