Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki
395
LICZBA
DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA


ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2074
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2128
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 7815

Dotychczasowe statuty szkół podstawowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. Jeżeli 8-letnia szkoła podstawowa obejmuje oddział roczny przygotowania przedszkolnego lub oddziały wygaszanego gimnazjum, należy to uwzględnić w nowym statucie.

ZAWARTOŚĆ • 41 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 7032
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5300
ZAWARTOŚĆ • 25 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2431

Rozwiązanie umowy z nauczycielem kontraktowym na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela powinno nastąpić na koniec roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 6166

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4780
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2547
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4649

Do dnia 15 maja 2019 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że szkoła staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub pięcioletnim technikum i w związku z tym od dnia 1 września 2019 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2185

Do dnia 15 maja 2017 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że zespół szkół składający się z zasadniczej szkoły zawodowej oraz gimnazjum stanie się branżową szkołą I stopnia i w związku z tym od dnia 1 września 2017 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2131

Do dnia 15 maja 2017 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową i w związku z tym od dnia 1 września 2017 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2306

Schemat propozycji ograniczenia  zatrudnienia dla  nauczyciela zatrudnionego w wygaszanym gimnazjum na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze. WAŻNE! Dyrektor nie ma obowiązku proponować ograniczenia zatrudnienia. Ograniczenie może być niższe niż 1/2 wymiaru.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4290

Jeśłi nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym w wygaszanym gimnazjum na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony bez względu na wymiar zatrudnienia.

Nauczycielowi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4836

Wzór dokumentu dla nauczyciela zatrudnionego w wygaszanym gimnazjum na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony bez względu na wymiar zatrudnienia. Informację o planowanym przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny należy przekazać do 15 maja 2017 lub 2018 r. (zgodnie z harmonogramem wygaszania gimnazjum).

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3098

Regulamin należy dostować do indywidualnych potrzeb i możliwosci finasowych placówki. Treść należy uzgodnić ze związkami zawodowymi. 

ZAWARTOŚĆ • 12 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2369
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2549
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4490
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2781
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4242
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2382
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2339
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2406
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2374

Zasady zapewniania pracownikom odzieży i ubrań roboczych oraz środków ochrony indywidualnej

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2269
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3386
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3656

Wzór dokumentu opracowany dla szkoły ponadgimnazjalnej (technikum) w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3125

Wzór dokumentu opracowany dla zespołu szkół - szkoła podstawowa i gimnazjum, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2752

Wzór dokumentu opracowany dla gimnazjum w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2622

Wzór dokumentu opracowany dla szkoły podstawowej w oparciu o wymagania rozporządzenia.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3991
ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2696
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3323
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2645
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2637
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2686
ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3121
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2817
ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3396
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5893
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3400
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3646

Załącznik numer 8 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3158

Załącznik numer 7 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2725

Załącznik numer 6 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2875

Załącznik numer 5 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2699

Załącznik numer 4 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3529

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj