Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki
395
LICZBA
DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA


Załącznik numer 3 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3781

Załącznik numer 2 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2708

Załącznik numer 1 do Regulaminu wycieczek szkolnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2832
ZAWARTOŚĆ • 9 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2731
ZAWARTOŚĆ • 28 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3545
ZAWARTOŚĆ • 17 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3149
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2741
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5785
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 9601

Przykład planu pracy dla jednej z klas szkoły podstawowej stworzony w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego oraz Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny szkoły.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4489
ZAWARTOŚĆ • 9 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5028
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 10075

Wniosek do organu prowadzącego powinien zawierać m.in. uzasadnienie powodów, dla których należy w placówce utworzyć takie stanowisko.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3501

Dokument według najnowszych zmian prawnych należy wprowadzić w placówce do 1 września 2015 r. WAŻNE! Statut gimnazjum w tej formie funkcjonuje w placówce do czasu wygaszenia gimnazjum.
 

ZAWARTOŚĆ • 29 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3568

Dokument przygotowany w oparciu o najnowsze zmiany prawne m.in. rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. W zakresie ewaluacji uwzględniono w planie kwestie związane z realizacją koncepcji pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci, aktywizacją dzieci oraz wspomagania ich rozwoju poprzez uwzględnienie ich indywidualnej sytuacji.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 11054

Plan w zakresie kontorli skupia się m.in. na kwestiach związanych z organizacją pracy świetlicy oraz na kwalifikacjach zatrudnianych nauczycieli. Ewaluacja uwzględnia głównie kwestie związane z realizacją podstawy programowej oraz wspomaganiem rozwoju uczniów poprzez uwzględnienie ich indywidualnej sytuacji. Dokument został opracowany wg najnowszych zmian w prawie oświatowym w tym z uwzględnieniem rozporządzenia z dnia 27 sierpnia w sprawie nadzoru pedagogicznego, które zacznie obowiązywac od 1 września 2105 r.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 9066

Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia zagadnienia zawarte w kierunkach polityki oświatowej MEN na rok 2015/16 oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego, m.in. w zakresie działań na rzecz walki z cyberprzemocą, bezpieczeństwa w szkole oraz indywidualizacji pracy na lekcji. Dokument stworzony w oparciu o najnowsze przepisy, w tym rozporządzenie z dnia 27 sierpnia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5183

Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia zmiany w prawie oświatowym, w tym najnowsze rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 27 sierpnia 2015 r. W zakresie źródeł planowania uwzględnia kierunki polityki oświatowej, m.in.: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4260

Sprawozdanie należy przedstawić na zebraniu Rady Pedagogicznej podsumowującej poprzednik rok szkolny, a przed rozpoczęciem kolejnego.

Dokument - poza podsumowaniem działań podjętych w poprzednim roku szkolnym, musi zawierać także rekomendację na kolejny rok szkolny, które zostana uwzględnione w planie nadzoru pedagogicznego na rok 2015/16.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4132

Dokument wskazuje na realizację zagadnień zawartych w planie nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, kontroli i wspomagania. Określono w nim jakie elementy wymagają jeszcze poprawy, wskazano też rekomendację na kolejny rok szkolny.

Sprawozdanie należy przedstawić podczas zebrania podsumowującego poprzedni rok szkolny.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3387

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w szkole należy przedstawić Radzie Pedagogicznej. W dokumencie powinna znaleźć się ocena założonych celów w planie nadzoru pedagogicznego oraz rekomendacje na kolejny rok szkolny.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3196

Sprawozdanie przygotowane zostało dla niepublicznej szkoły podstawowej i uwzględnia m.in. kwestie związane z nabywaniem przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, kompetencji poprzez aktywne współuczestniczenie w tworzeniu wiedzy itp.

Sprawozdanie powinno zostać przedstawione Radzie Pedagogicznej podczas zebrania podsumowującego poprzedni rok szkolny.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2952

Dokument stanowi sprawozdanie z realizowanych w roku szkolnym 2014/15 wytycznych wskazanych w planie nadzoru pedagogicznego. Dokument przygotowany został z przeznaczeniem dla gimnazjów.

W zakresie ewaluacji skupiono się m.in. na takich obszarach jak: wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich sytuacji indywidualnej, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży i stwarzanie możliwości korzystania z osiągnięć rozwoju społecznego i gospodarczego, prowadzenie działań na rzecz własnego rozwoju i innych oraz indywidualizacji procesu edukacji w odniesieniu do wszystkich uczniów.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3251
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3168
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4595
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3533

Zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) statut szkoły określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w szkole zorganizowany. Przykładowo dla liceum mówi o tym § 11 ust. 6 załącznika nr 4 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3581
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 6452
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3217
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 6642
ZAWARTOŚĆ • 9 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3367
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3200

Przykład umowy zawartej między nauczycielem a szkołą (reprezentowaną przez dyrektora) w sprawie podjęcia przez nauczyciela doskonalenia zawodowego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4587

Przykład dokumentu stworzonego na bazie raportu po przeprowadzonym sprawdzianie.
 

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5363

Przykład sprawozdania odnosi się do planu nadzoru pedagogicznego na rok 2014/2015 i stopnia jego realizacji w pierwszym półroczu. Uwzględniono elementy wynikające z wniosków płynących z realizacji nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku, toczących się ewaluacji wewnętrznych, przeprowadzonych kontroli i obserwacji.
 

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4392
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3930

Dokument może zostać wykorzystany przez dyrektora podczas hospitacji zajęć. Wskazuje na obszary wskazane w podstawie programowej z zakresu wspomagania rozwoju mowy oraz metody i środki dydaktyczne wykorzystywane przez nauczyciela.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 16557

Arkusz stanowi jedno z narzędzi, które można wykorzystać m.in. podczas ewaluacji wewnętrznej w zakresie np. wymagania 3 (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności okreslone w podstawie programowej) lub wymagania 6 (Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji).

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5977

Przedmiotem projektu jest wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem wspomaganie rozwoju mowy u dzieci, szczególnie u tych posiadających trudności lub zaburzenia w rozwoju mowy.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4597

Projekt ewaluacji wewnętrznej może zostać wykorzystany zarówno w przedszkolu publicznym jak i i niepublicznym. Skupia się na zweryfikowaniu czy i w jakim stopniu dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu, czy chętnie w nich uczestniczą, czy podejmowane są działania na rzecz rozwoju dzieci.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4340

Poniższą procedurę można wprowadzić odpowiednim zarządzeniem dyrektora, a samo jej wprowadzenie należy do decyzji kierowniczych dyrektora.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3675

Przykład oświadczenia osoby fizycznej zarządzającej podmiotem oraz reprezentująca podmiot zgłaszający o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4814

Wzór oświadczenia, że osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu Państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4532

Przykładowy wzór oświadczenia osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, że źródła pochodzenia środków finansowych, kapitału zakładowego lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, są legalne.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 7336

Loteria fantowa organizowana przez szkołę musi posiadać regulamin, który stanowi dodatkowo załącznik do Zgłoszenia organizacji loterii fantowej, kierowanego do naczelnika urzędu celnego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3217

Zgodnie ze zmianą ustawy o grach hazarodwych (z dnia 4 grudnia 2014 r.) loterie fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej określanej obwieszczeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w 2015 r. – 3941,49 zł) mogą być urządzane tylko po dokonaniu ich zgłoszenia do naczelnika urzędu celnego.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3108

Udostępnienie danych np. pielęgniarce szkolnej nie wymaga składania przez nią szczególnego pisma, ale kwestie te mogą być dodatkowo uregulowane wewnętrznie. Można w takiej sytuacji wykorzystać wniosek o udostępnienie danych osobowych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4896

Przykład pisma, w którym nastęuje odwołanie w sprawie indywidualnego toku nauczania. Zgodnie z art. 66 ust 1.  ustawy o systemie oświaty i z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3579

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj