Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki
395
LICZBA
DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA


Zgodnie z art. 40 ust.7 ustawy o systemie oświaty "Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły."

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 6391

Przykład sprawozdania z realizacji zajęć wyrównawczych w pierwszym półroczu.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4039

Szablon sprawozdania, który można wykorzystać zarówno w sprawozdaniu śródrocznym lub końcoworocznym.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3229

Przykład sprawozdania śródrocznego.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3515

W każdej placówce oświatowej ostatniego dnia roku obrotowego należy dokonać inwentaryzacji majątku. Przykład zarządzenia wskazuje na terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, metody oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2861

Sposób monitorowania realizacji podstawy programowej zależy od dyrektora placówki. W zaprezentownym wzorze arkusza monitorowania uwzględniono m.in. liczbę godzin przeznaczonych na realizację planu nauczania, stopień realizacji podstawy programowej ze względu na cel i treści nauczania.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5717

Zgodnie z regulaminem organizacji dyskotek w szkole, organizator powinien uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w dyskotece oraz zadbanie o bezpieczny powrót do domu.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3414

Regulamin na temat organizacji dyskote w szkole może być ogłoszony w formie komunikatu dyrektora w sposób zwyczajowy przyjęty w szkole np. na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2908

Przykład arkusza obserwacji lekcji, w którym wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 12484

Przykład dokumentu, który może złożyć pełnoletni uczeń.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 7604

Uczniowie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia edukacyjne wychowania do życia w rodzinie, chyba że ich rodzice albo sami pełnoletni uczniowie zgłoszą w formie pisemnej dyrektorowi szkoły rezygnację z udziału w zajęciach.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 7481

Kwestionariusz może być wykorzystany do analizy wszystkich zajęć dodatkowych prowadzonych w gimnazjum.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 7016

Projekt ewaluacji przeznaczony dla szkoły podstawowej, w której w planie nadzoru wskazano na ewaluację wewnętrzną z zakresu realizacji koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój uczniów.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3866

Kwestionariusz ankiety na temat dostosowania poziomu prowadzonych zajęć obowiązkowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3277

Kwestionariusz ankiety powinni wypełnić nauczyciele gimnazjum uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, którzy chcą ocenić w jaki sposób infrastruktura szkoły oraz pomoce dydaktyczne dostosowane są do potrzeb zarówno nauczycieli jak i uczniów.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4947

Projekt ewaluacji wewnętrznej przygotowany z myślą o szkołach ponadgimnazjalnych, w których szczególną wagę przywiązuje się do wyników egzaminu maturalnego oraz innych badań wskazujących na postępy uczniów w zakresie języka polskiego, matematyki oraz języków obcych.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4043

Arkusz może zostać zastosowany w różnych typach placówek i do podsumowania obserwacji różnych przedmiotów.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 9455

Tabela wskazująca na obowiązki jakie nauczyciel powinien spełniać na ocenę wyróżniającą, a w jakich sytuacjach ocena pracy nauczyciela równa się negatywnej.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4733

Tabela pozwalająca na ocenę poszczególnych obszarów działalności nauczyciela, do wypełnienia przez dyrektora szkoły.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4322

Informacje wpisujemy w karcie za okres od otrzymania ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. Dokument pozwala na zebranie wszystkich niezbędnych informacji na temat pracy nauczyciela.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 8602

Narzędzie do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej, badająca zaangażowanie uczniów i ich atywność w procesach edukacyjnych.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3812

Narzędzie do przeprowadzenia wywiadu z nauczycielem przy okazji projektu ewaluacji wewnętrznej w zakresie badania aktywności uczniów.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 10921

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkół podstawowych, którego przedmiotem są następujące zagadnienia: uczniowie są aktywni, nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności, uczniowie inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju środowiska lokalnego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4362

Projekt ewaluacji wewnętrznej przygotowany z myślą o szkołach podstawowych. Swoją uwagę skupia głównie na 6-latkach i dostosowaniu procesów edukacyjnych do ich potrzeb.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4050

Regulamin niezbędny jeśli w placówce działa świetlica szkolna.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3605

Dokument wskazujący na główne zadania Samorządu Uczniowskiego oraz wskazujący podstawowe aspekty działania tego organu.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3539

Dokument szczegółowo określa kompetencje Rady Rodziców, zasady wyborów do Rady, funkcji poszczególnych członków.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4305

Dokument wskazuje na prawa i obowiązki Rady Pedagogicznej funkcjonującej w szkole.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5631

Przykładowy regulamin może być wykorzystany w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3632

Przynajmniej raz w roku, dyrekor dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5252

Zgodnie z zapisami  § 3 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3554

Przemówienie, które można wygłosić dla starszych uczniów oraz nauczycieli uczących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 5221

Wniosek dyrektora o przyznanie nagrody nauczycielowi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zawierający uzasadnienie.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4199

Przykładowe przemówienie do wykorzystania podczas uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 8557

Zgodnie z rozdziałem 6 Karty Nauczyciela nauczuczyciele mają możliwość otrzymania nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 6535

Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2014/15 przygotowany dla policealnej szkoły dla dorosłych, uwzględniające tegoroczne kierunki MEN w zakresie ewaluacji.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3682

Załącznik do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2944

Załącznik do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 6565

Załącznik do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3384

Regulamin określa szczegółowo zasady przyznawania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4382

Przykład projektu ewaluacji wewnętrznej: Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4050

Dokument zgodny z aktualnymi kierunkami polityki oświatowej MEN, gdzie w zakresie szkół ponadgimnazjalnych szczególną uwagę zwraca się na podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności w zakresie matematyki.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3554

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 23 czerwca 2014 r. wymusza na dyrektorach stworzenie dokumentu regulującego zasady korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4683

Szkoła, która posiada bibliotekę szkolną powinna mieć regulamin wskazujący szczegółowe zasady korzystania z niej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3299

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji szkoła prowadzi dla każdego ucznia albo słuchacza przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 12071

Przykład procedury dla ucznia z gimnazjum, która może być stosowana także w innych placówkach.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3424

Dokument informujący rodziców, iż należy objąć ucznia działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4539

Dokument zawiera informację na temat form udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz terminy proponowanych zajęć.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 4344

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, dyrektor wydaje decyzję.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2674

Decyzję wydaje dyrektor na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3124

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj