Rozpocznij pierwszą konsultację bezpłatnie!

Prawo oświatowe

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy uzyskane przeze mnie 9 maja 2003 r. świadectwo ukończenia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie Informatyki i Zarządzania – Zarządzanie w Oświacie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597). Jednym z warunków, które musi spełnić kandydat na dyrektora szkoły jest „ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli” (§1 ust. 2 w/w Rozporządzenia). W 2013 r. przystąpiłam do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i komisja konkursowa uznała, iż wszystkie przedłożone przeze mnie dokumenty spełniają określone prawem wymagania, w tym również dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania w Oświacie. W ostatnich dniach otrzymałam informację, że wykaz przedmiotów oraz liczba ich godzin jest niewystarczająca by uznać, że dyplom ten spełnia wymogi zawarte w §1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597). Wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin: Nazwa Przedmiotu 1. Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 14 godz. zajęć teoretycznych 2. Prawo podatkowe 6 godz. zajęć teoretycznych 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi i bezpieczeństwo i higiena pracy w oświacie 6 godz. zajęć teoretycznych 4. Podstawy ekonomiki i rachunkowości 22 godz. zajęć teoretycznych 5. Podstawy negocjacji i rozwiązywania konfliktów w oświacie 8 godz. zajęć teoretycznych 6. Komunikacja i przepływ informacji w przedsiębiorstwie 8 godz. zajęć teoretycznych 7. Elementy marketingu 10 godz. zajęć teoretycznych 8. Logistyka i planowanie 8 godz. zajęć teoretycznych 9. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu 12 godz. zajęć teoretycznych 10. Wstęp do informatyki 20 godz. zajęć teoretycznych 11. Informatyka użytkowa I (Windows, Word, Excel) 30 godz. zajęć praktycznych 12. Sieci komputerowe i korzystanie z internetu 14 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych 13. Informatyka użytkowa II (Unix) 16 godz. zajęć teoretycznych i 10 godz. zajęć praktycznych 14. Bazy danych 16 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych 15. Oprogramowanie do zarządzania w oświacie 20 godz. zajęć praktycznych 16. Podstawy optymalizacji 8 godz. zajęć teoretycznych 17. Systemy informatyczne w zarządzaniu 8 godz. zajęć teoretycznych Razem godzin teoretycznych: 176 Razem godzin praktycznych: 130 Dodatkowo nadmienię, iż w 2007 r. zostałam wpisana na listę ekspertów MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli nie tylko w zakresie nauczanych przedmiotów ale również w zakresie zarządzania w oświacie. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie czy mój dyplom spełnia opisane w w/w Rozporządzeniu warunki.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj