Rozpocznij pierwszą konsultację bezpłatnie!

Sprawy kadrowe

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług edukacyjnych prowadzę placówki oświatowe , szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, są to liceum zaoczne, oraz studium zawodowe. Pełnie w nich obowiązki dyrektora. W związku z dużymi zmianami dotyczącymi zatrudnienie wykładowców mam kilka pytań. Czy zatrudniając nauczyciela, który równocześnie będzie prowadził zajęcia w LO i Studium powinienem zawrzeć z nim dwie umowy o prace nauczyciela, jedną o prowadzenie zajęć w studium a drugą w liceum ? ( ważne przy rozliczeniu dotacji) Czy umowy te powinny zostać zawarte jako umowy o prace czy mogą być to zlecenia? Czy limit pracy na podstawie umowy zlecenia wynoszący 4 godziny tygodniowo dotyczy prowadzenia zajęć w danym tygodniu ( zjazdy mamy dwa, czasami trzy razy w tygodniu, w systemie sobotnio-niedzielnym) i w wymienionej sytuacji będzie to 8 lub 12 godzin na miesiąc czy można potraktować że miesiąc średnio ma 4 tygodnie, a limit prowadzonych zajęć będzie wynosił 16 godzin miesięcznie. Czy te limity dotyczą osobno każdej szkoły? Jeżeli umowa z nauczycielem nie mogłaby być zawarta jako umowa -zlecenie (ze względu na przekroczenie limitu godzinowego pracy) a jako umowa o pracę, to jak wyliczyć wymiar czasu pracy do wpisania na umowie o pracę mając na uwadze, że godziny zajęć danego nauczyciela w ciągu semestru są różne w poszczególnych miesiącach. Na przykład nauczyciel zatrudniony w studium i liceum, w liceum w I semestrze ma przewidziane łącznie do przepracowania 80 godzin w tym: we wrześniu 13godzin, w październiku 24 godziny w listopadzie 16 godzin w grudniu 20 godzin a w styczniu tylko 7 godzin, a w studium liczba godzin w I semestrze wynosi 20 w tym: we wrześniu 11 w październiku 4, w listopadzie 0, w grudniu 5, w styczniu 0 godzin. W II semestrze rozplanowanie godzin zajęć wygląda podobnie. Łącznie wymiar pracy w roku szkolnym 2019/20 okres od września 2019r. do czerwca 2020r. to w liceum 142 godziny a studium 50 godzin. Czy prawidłowe będzie zatrudnienie takiej osoby na umowę o pracę w np. liceum w wymiarze 1/11 czy 142/1664 etatu, jeżeli zgodnie z grafikiem liczba prowadzonych zajęć wynosi 142 godziny w 10-cio miesięcznym okresie rozliczeniowym przyjętym przez szkołę (podstawowy czas pracy w tym okresie -wrzesień :czerwiec-wynosi 1664 godziny), natomiast w umowie o prace w studium liczba prowadzonych zajęć wynosi 50 godzin, czy wymiar pracy można wskazać: 1/33 czy 50/1664 etatu jeżeli okres rozliczeniowy wynosi również 10 miesięcy. W jaki sposób temu pracownikowi po rozwiązaniu umowy o pracę wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Czy kwotę wynagrodzenia można określić w umowie jako stawkę godzinową i płacić za tyle godzin ile w danym miesiącu zostało przepracowane, a w miesiącu w którym nie świadczył (według planu) pracownik pozostanie bez wynagrodzenia? Czy osoby bez wykształcenia pedagogicznego lub kursu pedagogicznego ( prowadzące zajęcia np. nauki zawodu ) można uznać za osobę wykonująca prace nauczyciela i okres ich pracy należy wykazywać w raporcie ZUS RPA? Czy w tym raporcie wykazujemy nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia?
Pracownica zatrudniona na stanowisku archiwisty na umowę o pracę na czas określony od 16-10-2017 r. do 15-04-2019 r. urodziła dziecko 19 lipca 2018 r. złożyła wniosek o pełny urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni i urlop rodzicielski w pełnym wymiarze wynikającym z przepisu art. 1821apar. 1 KP tj. 32 tygodnie do dnia 17-07-2019 r. czyli wykraczającego poza okres zatrudnienia. Pracodawca udzielił pracownicy urlopu rodzicielskiego do dnia zakończenia umowy czyli do 15 -04- 2019 r. Pracodawca zawarł nową umowę z ww. Panią na czas nieokreślony od dnia 16-04-2019 r. i udzielił Pani dalszej części urlopu rodzicielskiego począwszy od 16-04-2019 r. do dnia 17 lipca 2019 r. czyli do końca okresu. Za okres 16-10-2017 r. do 15-04-2019 r. wystawiłam świadectwo pracy. Czy w związku z nową umową pracownica powinna na nowo złożyć wniosek o udzielenie dalszej części urlopu rodzicielskiego, mimo że podczas pierwszej umowy wystąpiła z wnioskiem o cały urlop rodzicielski? Informuję, że jako Centrum nie składaliśmy druku ZUS OSW ani raportów informacyjny ZUS RIA za pracowników zatrudnionych po 31-12-1998 a przed styczniem 2019. Od 16-04-2019 r. czyli od nowego zatrudnienia w 2019 r. założyłam nową teczkę akt osobowych poprosiłam o złożenie dokumentów w związku z nowym zatrudnieniem. Do pierwszej umowy okres przechowywania będzie 50 lat do drugiej umowy 10 lat. Czy moje działanie jest prawidłowe?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj