Rozpocznij pierwszą konsultację bezpłatnie!

Zarządzanie placówką

W regulaminie ZFŚS w rozdziale "Przeznaczenie funduszu oraz zasady przyznawania świadczeń" w paragrafie dotyczącym dofinansowania wypoczynku zapisano m. in.: 1. Dofinansowanie wypoczynku polega na: a) wypłacie świadczeń urlopowych dla nauczycieli, b) dofinansowaniu do wypoczynku letniego zorganizowanego we własnym zakresie dla pracowników administracji i obsługi. W kolejnym paragrafie określono, że świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53.1 ustawy Karta Nauczyciela. Regulamin został uzgodniony z działającymi w placówce związkami zawodowymi. Funkcjonuje od kilku lat. Nauczyciele pracujący w przedszkolu, mimo iż otrzymali gwarantowane im KN świadczenie urlopowe, zwrócili się w tym roku na piśmie o dofinansowanie do wypoczynku letniego, które zgodnie z cytowanym wyżej zapisem regulaminu przyznawane jest tylko pracownikom administracji i obsługi. Czy w związku z cytowanym zapisem mogę odmówić nauczycielom wypłaty dofinansowania do wypoczynku letniego tzw. wczasów pod gruszą? Czy zapis taki jest zgodny z ustawą o zakładowym funduszu socjalnym? Czy naruszyłam prawo? Nauczyciele twierdzą, że w regulaminie powinien znaleźć się zapis gwarantujący im możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku letniego. Prześledziłam wiele regulaminów funkcjonujących w różnych placówkach oświatowych opracowanych przez pracodawców, zatwierdzonych przez związki zawodowe, które zawierają podobne zapisy.
Nabycie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia – co znaczy art. 73 ust 3 Karty Nauczyciela: "Zgodnie z art. 73 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2". Wg wyżej cytowanego artykułu nauczycielka spełnia kryteria do otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczycielka chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od 01.06.2016 r. Zatrudniona jest od 01.09.2008 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Posiada na dzień 31 maja 2016 r. staż pracy w wymiarze 7 lat 8 miesięcy i 26 dni. Ponadto art. 73 ust. 3 KN stanowi, że do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. W okresie zatrudnienia nauczycielka przebywała : - 5 dni na urlopie bezpłatnym, - 294 dni na urlopie macierzyńskim (dwukrotnie), - 59 dni zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem, - 318 dni na chorobowym. Razem na chorobowych i urlopach innych niż wypoczynkowy przebywała 676 dni. 676:30 dni w m-cu = 22 miesiące i 16 dni (1 rok 10 miesięcy 16 dni) 1. Okres zatrudnienia do dnia udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia ->7 lat 8 miesięcy i 9 dni 2. Okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy → 1 rok 10 miesięcy 16 dni 3. Pomniejszamy o 6 miesięcy ->1 rok 10 miesięcy 16 dni – 6 miesięcy = 1 rok 4 miesiące i 16 dni 4. Okres pracy wymagany do udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowa , to 7 lat. 5. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres, czyli 7 miesięcy i 20 dni. W czasie pracy przebywała na zwolnieniach lekarskich oraz urlopie macierzyńskim dwukrotnie, jednak po odjęciu tych wszystkich nieobecności w szkole wyszło mi, że „fizycznie” przepracowała w szkole 6 lat 4 miesiące i 10 dni. Pytanie: Czy nauczyciel zgodnie z moimi wyliczeniami i interpretacją ww. artykułów musi wydłużyć o te nieobecności okres stażu pracy? Nauczyciel twierdzi, że nie powinnam pomniejszać o urlop macierzyński, ponieważ zalicza się on do stażu pracy i nie zgadza się z moją interpretacją. Kto ma rację ? Bardzo proszę o pomoc.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj