Rozpocznij pierwszą konsultację bezpłatnie!

Zobacz o co pytają inni

Witam. Proszę o interpretację. Jestem zatrudniona w szkole ogólnodostępnej jako nauczyciel świetlicy oraz nauczyciel prowadzący rewalidację z uczniami mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności tyflopedagog, surdopedagog i oligofrenopedagog są nauczycielami szkół specjalnych. Rewalidacja znajduje się w ramowym planie nauczania. Rewalidacja to nie pomoc psychologiczno pedagogiczna. Jak powinien być liczony mój etat i godziny ponadwymiarowe? Czy pensum tyflopedagoga, surdopedagoga i oligofrenopedagoga określa art. 42.3. lp. 3? Czy jest jasna interpretacja takich sytuacji? W Karcie Nauczyciela istnieje luka bądź dyrektorzy szkół różnie interpretują zapis art. 42 ust. 3 lp. 3 KN. Nie wyszczególnia się w nim nauczycieli przedmiotów (matematyka, biologia, ...). W szkole usłyszałam: "zajęcia rewalidacji nie mają odrębnie określonego pensum". Przedmiot nie ma pensum. Czy nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacji w szkole ogólnodostępnej z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje je z pensum 18 godz.? Co w sytuacji gdy nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia rewalidacji w szkole ogólnodostępnej? Organ prowadzący nie ma podstaw do ustalania pensum ww. nauczycielom uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Interpretacja powinna być jedna. W szkołach dyrektorzy różnie interpretują takie lub podobne sytuacje. Jak powinno być? Jakie jest moje pensum?
Pracownica zatrudniona na stanowisku archiwisty na umowę o pracę na czas określony od 16-10-2017 r. do 15-04-2019 r. urodziła dziecko 19 lipca 2018 r. złożyła wniosek o pełny urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni i urlop rodzicielski w pełnym wymiarze wynikającym z przepisu art. 1821apar. 1 KP tj. 32 tygodnie do dnia 17-07-2019 r. czyli wykraczającego poza okres zatrudnienia. Pracodawca udzielił pracownicy urlopu rodzicielskiego do dnia zakończenia umowy czyli do 15 -04- 2019 r. Pracodawca zawarł nową umowę z ww. Panią na czas nieokreślony od dnia 16-04-2019 r. i udzielił Pani dalszej części urlopu rodzicielskiego począwszy od 16-04-2019 r. do dnia 17 lipca 2019 r. czyli do końca okresu. Za okres 16-10-2017 r. do 15-04-2019 r. wystawiłam świadectwo pracy. Czy w związku z nową umową pracownica powinna na nowo złożyć wniosek o udzielenie dalszej części urlopu rodzicielskiego, mimo że podczas pierwszej umowy wystąpiła z wnioskiem o cały urlop rodzicielski? Informuję, że jako Centrum nie składaliśmy druku ZUS OSW ani raportów informacyjny ZUS RIA za pracowników zatrudnionych po 31-12-1998 a przed styczniem 2019. Od 16-04-2019 r. czyli od nowego zatrudnienia w 2019 r. założyłam nową teczkę akt osobowych poprosiłam o złożenie dokumentów w związku z nowym zatrudnieniem. Do pierwszej umowy okres przechowywania będzie 50 lat do drugiej umowy 10 lat. Czy moje działanie jest prawidłowe?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj