Poznań, 12 czerwca 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Art. 9d ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela brzmi:

„W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.”

Zatem w opisanym przypadku należy wydłużyć staż o liczbę dni przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nauczycielka powinna skończyć staż 31 maja 2019 r. Od następnego dnia (tj. 1 czerwca 2019 r.) należy liczyć dni przedłużenia stażu, wliczając do nich również okres wakacji.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski