Poznań, 4 czerwca 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

W stosunku do nauczycieli kończących staż po 31 grudnia 2018 r. stosujemy nowe zasady obowiązujące od 3 stycznia 2019 r. Oceny dokonujemy na podstawie zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski