Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ustawa podręcznikowa w gimnazjum

Witam, proszę o wskazówki, w następujących kwestiach dotyczących dofinansowania podręczników w gimnazjum: czy otrzymanie dotacji zobowiązuje organ prowadzący szkołę do pokrycia pozostałych kosztów podręczników, czy fakt, że podręczniki muszą dostać nowe dopuszczenie Ministerstwa zobowiązuje mnie do rezygnacji z pozycji, które tego nowego dopuszczenia nie otrzymały - czy tylko uniemożliwia ubieganie się o dotację, kto pokrywa różnicę kosztu ćwiczeń, które uczeń dostaje na własność.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 12 grudnia 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z art. 22aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynika, że nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

  • z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
  • bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa wyżej.

Zgodnie zapisami art. 3. pkt 23,24 i 25 wyżej wymienionej ustawy ilekroć w przepisach jest mowa o:

  • podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
  • materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
  • materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostały:

  • w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811), potocznie zwanej „ustawą podręcznikową”;
  • w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 902).

Jeżeli dyrektor uzyskał zgodę organu prowadzącego na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych za kwotę wyższą niż dotacja, to wtedy organ prowadzący jest zobowiązany pokryć różnicę w kosztach (art. 22ai ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Należy pamiętać, że nie jest możliwy zakup za zaoszczędzone środki na materiałach ćwiczeniowych droższych podręczników. Środki te podlegają odrębnemu rozliczeniu. Dyrektor szkoły może, w przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych za niższą kwotę, pozostałą część dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręcznika i materiałów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811) określa terminy wprowadzania zmian:

art.13 dotacje na zakup podręczników;
art.15 zasady wprowadzania podręczników do szkolnego zestawu;
art.16 dostosowanie przez wydawców podręczników do nowych warunków dotyczących oddzielenia od podręcznika ćwiczeń i usunięcia z podręcznika odwołań do dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia. Proces będzie przebiegał sukcesywnie, począwszy od 2015 r.

Co do zasady w szkolnym zestawie umieszczamy i otrzymujemy dotację tylko i wyłącznie na podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego. Zatem każdorazowo należy sprawdzić (mając na uwadze zapisy ustawy obowiązujące w okresie przejściowym), czy podręcznik jest w wykazie zamieszczonym na stronie MEN. Należy także pamiętać, że na podstawie art. 22c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podręczniki opracowane na zlecenie MEN są dopuszczane do użytku szkolnego z mocy prawa. Podręczniki te nie mają numeru dopuszczenia. Wtedy w szkolnym zestawie podręczników należy podać tytuł podręcznika i informację, że jest to podręcznika wydany przez MEN.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCENA PORADY

OCENA
PORADY
5
.00

Wyszukaj