Poznań, 12 grudnia 2014 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Z art. 22aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynika, że nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

Zgodnie zapisami art. 3. pkt 23,24 i 25 wyżej wymienionej ustawy ilekroć w przepisach jest mowa o:

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostały:

Jeżeli dyrektor uzyskał zgodę organu prowadzącego na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych za kwotę wyższą niż dotacja, to wtedy organ prowadzący jest zobowiązany pokryć różnicę w kosztach (art. 22ai ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Należy pamiętać, że nie jest możliwy zakup za zaoszczędzone środki na materiałach ćwiczeniowych droższych podręczników. Środki te podlegają odrębnemu rozliczeniu. Dyrektor szkoły może, w przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych za niższą kwotę, pozostałą część dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręcznika i materiałów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811) określa terminy wprowadzania zmian:

art.13 dotacje na zakup podręczników;
art.15 zasady wprowadzania podręczników do szkolnego zestawu;
art.16 dostosowanie przez wydawców podręczników do nowych warunków dotyczących oddzielenia od podręcznika ćwiczeń i usunięcia z podręcznika odwołań do dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia. Proces będzie przebiegał sukcesywnie, począwszy od 2015 r.

Co do zasady w szkolnym zestawie umieszczamy i otrzymujemy dotację tylko i wyłącznie na podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego. Zatem każdorazowo należy sprawdzić (mając na uwadze zapisy ustawy obowiązujące w okresie przejściowym), czy podręcznik jest w wykazie zamieszczonym na stronie MEN. Należy także pamiętać, że na podstawie art. 22c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podręczniki opracowane na zlecenie MEN są dopuszczane do użytku szkolnego z mocy prawa. Podręczniki te nie mają numeru dopuszczenia. Wtedy w szkolnym zestawie podręczników należy podać tytuł podręcznika i informację, że jest to podręcznika wydany przez MEN.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski