Dodaj do schowka Usuń z schowka

Wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu niepublicznym

Szanowni Państwo, do przedszkola prowadzonego przeze mnie uczęszcza dwoje dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Wiem jednak, że WWR realizują one niepublicznej poradnii pedagogogiczno-psychologicznej i zapewne ta placówka otrzymuje dotacje związane z WWRem, gdzie mają zajęcia z logopedą i psychologiem. Dzieci te jednak wymagają indywidualnej opieki podczas zajęć dydaktycznych. Czy przedszkole również powinno otrzymywać subwencje na te dzieci z uwagi, że uczęszczają one do mojego przedszkola?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 2 grudnia 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Dziecko może być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, przedszkola niepubliczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

Dziecko uczęszczające do Pani  przedszkola nie realizuje w nim wczesnego wspomagana rozwoju, czyli nie może Pani otrzymać dotacji wynikającej z art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty.                                             

Może Pani natomiast ubiegać się o dotację wynikająca z art. 90 ust. 1b. Zgodnie z art. 90 ust. 1b niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia (po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie) w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy - z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj