Dodaj do schowka Usuń z schowka

Kontrola ze Starostwa - w trakcie zajęć edukacyjnych

Proszę o prawidłową odpowiedź z odpowiednią podstawą prawną, na wniosek osób kontrolujących, o niezwłoczne wpuszczenie ich do sal lekcyjnych, w trakcie zajęć, celem przeliczenia słuchaczy - kontrola stanu słuchaczy w salach lekcyjnych z ilością słuchaczy na listach obecności, potwierdzonych ich własnoręcznym podpisem.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 30 grudnia 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zasady udzielania dotacji dla szkół niepublicznych określone są w art. 90 ustawy o systemie oświaty.  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (np. Uchwała Rady Powiatu) ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz termin i sposób rozliczenia dotacji (art.90 ust.4 ustawy o systemie oświaty).

Przykład fragmentu uchwały Rady Powiatu ……….. :

§ ……….

  1. Szkoła/placówka, która otrzymała dotację z budżetu Powiatu ……………………. podlega kontroli w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o liczbie uczniów oraz danych dotyczących wykorzystania otrzymanej dotacji.
  2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w …………….. upoważnieni przez Starostę ……………….. do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust.1, mają prawo wstępu do pomieszczeń szkoły/placówki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz list obecności, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
  3. Dokumentacja finansowa szkoły/placówki powinna być prowadzona w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wydatków finansowych z otrzymanej dotacji.
  4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się pisemnie dyrektora szkoły/placówki wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasie jej przeprowadzania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia kontroli.
  5. W ramach dokumentacji okazywanej przez szkołę/placówkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
  6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół podpisany przez obie strony, który po jednym egzemplarzu otrzymuje szkoła/placówka kontrolowana, a drugi Starostwo Powiatowe w ……………….. .
  7. Dyrektorowi szkoły/placówki kontrolowanej lub organowi prowadzącemu tę szkołę/placówkę przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli przekazanych w formie pisemnej.
  8. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7  może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w protokole pokontrolnym.
  9. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Starosta …………………..powiadamia szkołę/placówkę i organ prowadzący w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

Zatem odpowiedzi na postawione pytanie należy również szukać w obowiązujące u Was uchwale Rady Powiatu.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj