Dodaj do schowka Usuń z schowka

WWR oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Mam dziecko czteroletnie z orzeczeniem o niepełnasprawniści które ma opinię WWR oraz orzeczenie o potrzebie krztałcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną oraz dziecko słabowidzące - chodzi do publicznego przedszkola w związku z tym mam pytanie: czy przedszkole publiczne musi realizować program terapeutyczny z WWR oraz orzeczenia o pks? I czy pozyskuje pieniądze na nie, czy tylko na jedno? Jeśli mam w orzeczeniu wskazanie asystenta jako pomoc dla dziecka, to powinien być to pedagog specjalny czy tylko zwykly pedagog np. pani na emeryturze którą mi chcą dać?

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 8 października 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Kwestię realizacji zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rozstrzyga rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 29 października 2013 r. poz. 1257) w § 2. mówiącym, iż  „Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania”. Zatem przedszkole, które nie ma odpowiednich warunków, może odmówić realizacji zaleceń WWR-u.
Kwestię realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność reguluje rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2015 r. poz. 1113), które wyraźnie mówi, że:

 1. Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki muszą zapewnić dziecku niepełnosprawnemu:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
 • integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi;
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Musi on zawierać:
 • zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem w tym w przypadku są to działania o charakterze rewalidacyjnym,
 • formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 • działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów – również ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii.
 • zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji przez przedszkole.

 

Ww. rozporządzenie reguluje również kwestię zatrudniania dodatkowych osób. I tak:

 1. Od 1 września 2015 r. obowiązkowo zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego – tylko w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i przedszkolach integracyjnych. 
 2. Natomiast dopiero od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach ogólnodostępnych zatrudnia się obligatoryjnie dodatkowo:
 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

lub

 • specjalistów

lub

 • pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia   specjalnego.

 

Asystenta nauczyciela można zatrudnić tylko w przypadku klas I–III szkoły podstawowej. Asystentowi nauczyciela nie powierza się zadań związanych ze współorganizowaniem kształcenia integracyjnego i kształcenia uczniów niepełnosprawnych – także formalnie nie może on pełnić funkcji „cienia”. Asystent nauczyciela nie może też zostać zatrudniony zamiast pedagoga wspomagającego w klasie integracyjnej.

Ważne! W polskim systemie oświaty w ogóle nie funkcjonuje ktoś taki jak asystent ucznia niepełnosprawnego.

z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj