Dodaj do schowka Usuń z schowka

Regulamin stypendium

Proszę o opracowanie regulaminów: 1. Stypendium za wyniki w nauce (technikum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa) 2. Stypendium sportowe 3. stypendium socjalne.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 26 kwietnia 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Pomoc materialna dla uczniów uregulowano  w rozdziale 8a ustawy o systemie oświaty i może mieć ona charakter socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne;
  • zasiłek szkolny.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

  • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
  • stypendium Prezesa Rady Ministrów;
  • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

  • sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności;
  • formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
  • tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
  • tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Z treści tego przepisu art. 90f ustawy o systemie oświaty jednoznacznie wynika, że wyłącznie rada gminy uprawniona jest do przyjęcia aktu prawa miejscowego zawierającego regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom. Kompetencje te nie są przypisane szkole.

Z zapisów art. 90g ustawy o systemie oświaty wynika, że szkoła może (nie musi) udzielać uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. Przepisy ww. artykułu w sposób precyzyjny regulują zasady przyznawania stypendium.  Poniżej pomocniczy regulamin  (dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży) przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Regulamin wprowadza dyrektor szkoły  w ramach swoich decyzji kierowniczych (nie jest wymagana uchwala rady pedagogicznej) i publikuje w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole np. na stronie internatowej szkoły.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj