Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ustalenie oceny z zachowania

Czy Rada Pedagogiczna może obniżyć ocenę z zachowania proponowaną przez wychowawcę? Jak wynika z systemu oceniania wychowawca proponuje ocenę dobrą, ale po niewłaściwym zachowaniu ucznia, RP chce obniżyc do poprawnej. Czy może to zrobić? Proszę o podanie aktów prawnych.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 23 czerwca 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

 Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty:

  • art. 44b ust. 4:  „Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły."
  • Art. 44h ust. 1 „Śródroczne i roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.”

Zatem ocenę zachowania  ustala wyłącznie wychowawca oddziału. Opinia nauczycieli i uczniów nie jest wiążąca dla wychowawcy oddziału. Jak wynika z art. 41. ust.1 pkt 2 Rada Pedagogiczne ma tylko kompetencje do podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, a nie zmiany oceny konkretnego ucznia. Uchwala Rady Pedagogicznej w sprawie obniżenia oceny jest niezgodna z przepisami prawa i jako taka podlega procedurze określonej w art. 41 ust.3 ustawy o systemie oświaty. Ponadto, zgodnie z art. 44n. ust.1 ustawy o systemie oświaty:  „Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.”

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj