Dodaj do schowka Usuń z schowka

Przydział czynności dla kierownika świetlicy

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie wzoru przydziału czynności dla kierownika świetlicy.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 20 grudnia 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest art. 67 ustawy  o systemie oświaty.  Szkoła podstawowa (także gimnazjum jeżeli zachodzi taka konieczność) jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  • czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
  • organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica szkolna zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. W rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów szkół, w § 11, w załączniku nr 2 do rozporządzenia widnieje zapis: „Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”. Natomiast zgodnie z § 12 ust. 2 dyrektor może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze w szkole.  Podobny zapis istnieje w ramowym statucie gimnazjum. Kierownika świetlicy powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej i może określić jego szczegółowy zakres obowiązków w formie oddzielnego dokumentu uwzględniającego zapisy statutu szkoły.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj