Dodaj do schowka Usuń z schowka

Przegląd budynku

Dzień dobry, proszę o wypunktowanie jakie przeglądy budynku szkoły i co jaki czas powinny być robione. I jaki dokument do przeglądu powinien być wystawiony. Czy sam protokół czy np. do instalacji elektrycznej również badania obwodów?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 23 października 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zagadnienie poruszone w pytaniu regulują przepisy „Rozdziału 6 Utrzymanie obiektów budowlanych” ustawy - Prawo budowlane. Zgodnie z jego zapisami właściciel lub zarządca budynku (w tym szkolnego) zobowiązany jest do kontroli:

  • okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
    • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
    • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
    • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
  • okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

Przeglądy i kontrole wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia określone w przepisach ustawy – Prawo budowlane. Sporządzony zostaje stosowny protokół. Ponadto właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Natomiast zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach:

„§ 3. 1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

2. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.”

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj