Poznań, 4 stycznia 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Z § 20 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wynika, że wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia logopedyczne - § 6 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia) ustala dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych.

Po ustaleniu wymiaru godzin przeznaczonych na zajęcia logopedyczne, logopeda ustala częstotliwość tych zajęć. Spotkania powinny odbywać się na tyle często, aby terapia przebiegała sprawnie i dawała widoczne rezultaty.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski