Dodaj do schowka Usuń z schowka

Gilosze legitymacji

Dzień dobry, we wrześniu kupujemy gilosze z jednej strony zadrukowane (tył legitymacji) legitymacji uczniowskich. Na jednej kartce A4 można wydrukować 8 szt. legitymacji. Czy gilosze te są drukami ścisłego zarachowania i czy powinny być wpisywane do książki druków ścisłego zarachowania? Jeżeli tak, to jak je rozliczać: czy jako 1 szt. bierzemy 1 kartkę A4, czy rozkładamy jedną kartkę na 8 legitymacji i wtedy jedna kartka to 8 szt. Oprócz książki druków mam też listę wydanych legitymacji, która powinna się liczebnie zgadzać.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 26 stycznia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: „świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania”. 

Natomiast § 5 ust. 2 ww.  rozporządzenia brzmi:

Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów i legitymacji szkolnych, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego przekazywanych szkole przez komisję okręgową. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.”

W opisany przypadku mamy do czynienia z drukiem ścisłego zarachowania dopiero po wydrukowaniu legitymacji (8 sztuk legitymacji – ta liczba powinna być wpisana do ewidencji). Sam papier zadrukowanym tłem giloszowym nie jest drukiem ścisłego zarachowania. Nie mają do niego zastosowania przepisy dotyczące inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj