Poznań, 15 października 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z § 24 ust. 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:

„Uczeń szkoły policealnej lub słuchacz szkoły dla dorosłych przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym semestrze przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły. Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym semestrze przez umieszczenie hologramu.”

Legitymację otrzymuje każdy słuchacz (niezależnie od wieku) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Należy jednak pamiętać, że samo posiadanie legitymacji nie zawsze uprawnia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego lub ulgi na przejazdy komunikacją miejską. Istotny jest w tym przypadku także wiek słuchacza (np. w pociągach PKP - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia) określony w legitymacji.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski