Poznań, 6 grudnia 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z zapisem § 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, szkoła dla dorosłych dla każdego słuchacza, przez okres jego nauki w danej szkole prowadzi arkusz ocen słuchacza.

Przez okres nauki należy rozumieć czas od przyjęcia słuchacza do szkoły do dnia jej ukończenia lub opuszczenia z innych powodów. Zatem w dniu przyjęcia słuchacza do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wpisujemy słuchacza do księgi słuchaczy i zakładamy arkusz ocen. Jeżeli słuchacz opuści szkołę (także przed pierwszą sesją egzaminacyjną), to jego arkusz musi być umieszczony w księdze arkuszy ocen słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę (§ 16 ust.2 ww. rozporządzenia).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski