Poznań, 21 stycznia 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Z art. 69 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe wynika, że zebrania rady pedagogicznej są organizowane w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów. Zatem powinno się ono odbyć przed datą zakończenia zajęć określoną w odpowiednim rozporządzeniu ministra do spraw oświaty w sprawie organizacji roku szkolnego. Kalendarz roku szkolnego publikowany jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Przykładowo: zajęcia w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem liceum dla dorosłych) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, kończą się 25 stycznia 2019 r.  W wymienionych wyżej szkołach posiedzenie rady pedagogicznej powinno się odbyć przed dniem 25 stycznia 2019 r.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski