Dodaj do schowka Usuń z schowka

Rada rodziców w szkole

Jestem przewodniczącą rady rodziców. Prosiłabym o informację, czy regulamin rady rodziców zamieszczony na waszej stronie dotyczący szkoły podstawowej można wprost przenieść do liceum? Nasz regulamin jest stary i z wieloma poprawkami - czas go uporządkować.

Drugie pytanie: czy istnieje możliwość "wynagrodzenia" w jakikolwiek sposób pracownika szkoły za pomoc radzie rodziców, której poświęca swój czas prywatny?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 17 listopada 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Pyt. 1.

Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który  jest dokumentem wyznaczającym cele, zadania i organizację rady. Powinien on uwzględniać specyfikę danej szkoły i być napisany zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Nie może być on niezgodny ze statutem waszego liceum. Rada Rodziców w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej działa w oparciu o te same przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Różnice mogą wynikać z zapisów statutów konkretnych szkół. Zatem regulamin zamieszczony na naszej stronie można prawie wprost wykorzystać do opracowania regulaminu rady rodziców w liceum - uwzględniając jedynie różnice jakie mogą wynikać z zapisów statutowych.

Dla przypomnienia, regulamin Rady Rodziców powinien obejmować:

  • cele i zadania rady rodziców;
  • opis struktury i zasad wyborów rady oraz jej organów wewnętrznych (w szczególności: jaki jest tryb i sposób wyboru i odwołania członków rady, jaki jest tryb i sposób wyboru członków prezydium i komisji rewizyjnej, jakie są zasady podejmowania decyzji i sposób zwoływania posiedzeń rady);
  • kompetencje i zasady działania rady oraz jej organów wewnętrznych;
  • zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu rady (w szczególności: źródła funduszu rady, zasady sporządzania planu finansowego, prowadzenie ewidencji księgowej);
  • tryb wyboru przedstawicieli rodziców do składu komisji konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły;
  • tryb wydawania opinii przewidzianych w przepisach prawa oświatowego;
  • zasady dokonywania zmian regulaminu.

Pyt. 2.

Rada Rodziców jest organem wewnętrznym szkoły. Pomoc organizacyjną, prawną i administracyjną zapewnia szkoła. Dyrektor szkoły tego typu zadania może wpisać w zakres czynności pracownika niepedagogicznego szkoły. Pracownik za wykonywanie swoich obowiązków otrzymuje wynagrodzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wnioskować do dyrektora szkoły o zwiększenie premii (jeżeli taka jest przyznawana pracownikowi) lub przyznanie nagrody lub innego wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Inną możliwością byłoby zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem szkoły. Pojawia się jednak pytanie: czy takie umowy Rada Rodziców może zawierać? Niestety, ze względu na nieprecyzyjne regulacje ustawowe, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Istnieją różne wzajemnie sprzeczne opinie w tym zakresie. Warto zapoznać się z odpowiedzią z dnia 17 stycznia 2014 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 23464 w sprawie zasad funkcjonowania rad rodziców. Mamy w niej takie wyjaśnienie.

„Rada rodziców, nie będąc zatem podmiotem samodzielnym, nie ma możliwości zakładania odrębnego rachunku bankowego, jak również samodzielnego dokonywania zakupów w imieniu samorządowej jednostki organizacyjnej. W ślad za powyższym rada rodziców w szkołach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, nie może również mieć nadawanego numeru NIP i REGON, a także, nie działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie może być pracodawcą, stroną umowy, dawać zleceń i odpowiednio być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dlatego należy być bardzo ostrożnym w podejmowaniu decyzji w sprawie zawarcia umowy zlecenia z osobą (w tym pracownikiem szkoły) na wykonanie pewnych prac na rzecz Rady Rodziców.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
MATERIAŁY DO POBRANIA I PODSTAWA PRAWNA
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj