Dodaj do schowka Usuń z schowka

Kontrola zarzącza

Jak prawidłowo przygotować dokument do Wydziału Oświaty? Jak sformułować cele, najważniejsze zadania do realizacji celu, mierniki określające stopień realizacji zadania?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 28 stycznia 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z zapisami art. 68 ustawy o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  • skuteczności i efektywności działania;
  • wiarygodności sprawozdań;
  • ochrony zasobów;
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  • zarządzania ryzykiem.

Kontrolę zarządczą należy rozumieć jako system zarządzania wprowadzony w szkole (placówce), w celu zapewnienia sprawnej realizacji jej statutowych zadań. Kontrola zarządcza powinna być przeprowadzona zgodnie z ustalonymi standardami określonymi w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84). Standardy kontroli zarządczej nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Stanowią one zbiór wytycznych, które wskazują ogólne założenia.

Dyrektor szkoły (placówki) jest odpowiedzialny jednoosobowo i bezpośrednio za zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej. Potwierdzają to zapisy art. 18c. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Corocznie musi się on upewnić i potwierdzić, w formie własnoręcznego podpisu, że wdrożone rozwiązania zarządcze działają zgodnie z przyjętymi założeniami i pozwalają na bieżące monitorowanie celem eliminacji ewentualnych nieprawidłowości w zakresie zarządzania finansami publicznymi. Przepisy ustawy o finansach publicznych nie określają terminu składania oświadczeń przez dyrektora szkoły (placówki). Termin i podmiot, do którego dyrektor ma złożyć oświadczenie o stanie kontroli zarządczej określa jednostka samorządu terytorialnego.

Dyrektor szkoły (placówki) w formie zarządzenia wprowadza regulamin, który określa procedury kontroli zarządczej funkcjonującej w szkole (placówce) oraz sposób jej wykonywania, a także wyznacza pracowników odpowiedzialnych za sprawowanie czynności związanych z jej przeprowadzeniem.

Z komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych wynika, że:

  • cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie,
  • ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników.

 

Przykład

Cel: Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów.

Zadanie: Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach wychowania fizycznego.

Cel zadania: Zwiększenie w roku szkolnym 2014/2015 frekwencji uczniów na zajęciach wychowania fizycznego.

Nazwa miernika (wskaźnika): Współczynnik zmiany udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego.

Sposób obliczania:

Frekwencja (%) uczniów na zajęcia wychowania fizycznego w bieżącym roku szkolnym do frekwencji (%) uczniów na zajęcia wychowania fizycznego w poprzednim roku szkolnym.

 

Przykład dokumentacji do wykorzystania zostanie w najbliższym czasie zamieszczony w serwisie.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj