Poznań, 9 września 2015 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Dokumentacja poradni psychologiczno-pedagogicznych zawiera dane osobowe dotyczące dzieci i rodziny, dlatego podlega szczególnej ochronie. Tajemnicą zawodową objęte są wszystkie dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziny, protokoły badań, rozmów, wywiadów, obserwacji. W mojej ocenie na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia poradnia powinna wydać kopię orzeczenia i opinii lub informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Poradnia prowadzi rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń.

W opisanej sytuacji należy zwrócić się pisemnie o pomoc do organu prowadzącego (starostwo powiatowe). Można też w czasie postępowania sądowego złożyć wniosek o wydanie przez sąd stosownego zarządzenia. Zgodnie z art. 248 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: "Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę państwową".

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski