Dodaj do schowka Usuń z schowka

Wzór wniosku rodzica

Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy opracowania wzoru wniosku jaki powinien złożyć rodzic - w celu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie (dzieci urodzone w 2010 roku), kontynuowania nauki w klasie I ( dzieci urodzone w 2009 roku), kontynuowania nauki w klasie II (dzieci urodzone w I połowie 2008 roku). Wszystkie wnioski dotyczą roku szkolnego 2016/17.  Jestem zainteresowana opracowaniem Państwa zdaniem prawidłowego wniosku zgodnego z wykładnia prawną takiego dokumentu. Dziękuję za pomoc.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 3 lutego 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć również dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje je do szkoły, jeżeli spełnia ono jeden z poniższych warunków:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo
  • uzyskało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W ww. ustawie wprowadzono także przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017:

  1. Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, mogą na wniosek rodziców - kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
  2. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek o którym mowa wyżej może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu dziecka dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego niezwłocznie informuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego dziecko kontynuuje dalej naukę w klasie I szkoły podstawowej do której uczęszczało.
  3. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., mogą - w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Każdy z rodziców może samodzielnie podejmować decyzje w codziennych sprawach dotyczących dziecka, ale zasadą prawa rodzinnego jest równość władzy rodzicielskiej obojga rodziców.  W mojej ocenie jest to na tyle istotna sprawą, że warto uzyskać  w formie pisemnej oświadczenie woli obojga rodziców.  

Wśród dokumentów do pobrania zamieszczam odpowiednie dokumenty do pobrania.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj