Poznań, 16 października 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Z informacja MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej wynika, że:

„Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.”

Zatem dyrektor nie ma także uprawnień do zawierania z ubezpieczycielem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczniów. Pełen list MEN w tej sprawie dostępny jest tutaj.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski