Dodaj do schowka Usuń z schowka

Kara upomnienia, a ochrona danych osobowych

Otrzymałam upomnienie za sfotografowanie okładki dziennika zajęć pozalekcyjnych koleżanki z przylepioną karteczką, uwag dyrektora oraz strony z wpisem pani dyrektor, że nie ma uwag (na stronie okładki nie ma żadnego nazwiska, na drugiej sfotografowanej stronie widnieje pierwsza litera imienia i nazwisko koleżanki). Zdjęcia te wykonałam do potrzeb sądowych nikomu ich nie pokazywałam, pomiędzy mną a dyrekcją toczy się spór sądowy. Podstawą udzielenia kary jest naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych i nieuprawniony dostęp do informacji. Nadmieniam, że nie jest u nas określone do jakich dokumentów mamy uprawnienia, wszystkie dzienniki leżą w pokoju nauczycielskim. Czy naruszyłam ustawę o ochronie danych? Czy jeżeli ja naruszyłam to może to być podstawą do nałożenie kary dyscyplinarnej?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 23 października 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy nauczycielowi może zostać wymierzona kara porządkowa na zasadach określonych w Kodeksie pracy (art. 75 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela). Kara porządkowa  nakładana jest w ściśle określonych przypadkach.

Za nieprzestrzeganie:

  • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
  • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przepisów przeciwpożarowych,
  • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Procedura nakładania kary porządkowej określona jest ustawie Kodeks pracy. Dyrektor zawiadamiając pracownika o zastosowanej karze porządkowej jest zobowiązany do wskazania „rodzaju naruszenia obowiązku pracowniczego”, tak, aby nauczyciel, w trakcie „wysłuchania” miał możliwość ustosunkowania się do stawianych mu zarzutów. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, nauczyciel może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor po rozpatrzeniu stanowiska przedstawionego w tej sprawie przez reprezentującą nauczyciela zakładową organizację związkową. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Nauczyciel, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.  

W mojej ocenie wskazana przez dyrektora przyczyna udzielenia kary porządkowej, tj. „naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych i nieuprawniony dostęp do informacji”, nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, iż swoim zachowaniem naruszyła Pani  „ustaloną organizację i porządek w procesie pracy”. Warto w tym przypadku wystąpić do sądu pracy.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póżn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm. ).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj