Poznań, 10 sierpnia 2016 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Jeśli chodzi o kwestie związane z planem nadzoru, to nie ma takiego obowiązku. Zgodnie z zapisami  § 35 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015r. poz. 1270) przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek z wyjątkiem  z wyjątkiem § 24–26. Zatem, jak będzie sprawowany nadzór pedagogiczny (wewnętrzny) w przedszkolu niepublicznym, oraz kto będzie nadzór sprawował, decyduje osoba prowadząca przedszkole niepubliczne. Przedszkole niepubliczne musi samo wybrać formę pracy i dokumentowania nadzoru pedagogicznego. Zazwyczaj stosuje się podobne zasady jak w przedszkolach publicznych. W naszym serwisie jest przykładowy plan nadzoru dla przedszkola na rok szkolny 2015/2016, w najbliższym czasie pojawi się także plan na nowy rok szkolny.

Kompetencje do sprawowania nadzoru pedagogicznego (zewnętrznego) w przedszkolu niepublicznym, zgodnie z art. 31, ust.  1, pkt 1 ustawy o systemie oświaty, ma właściwy kurator oświaty. Zatem warto zapoznać się z planem nadzoru pedagogicznego „swojego” Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017. Z niego będzie wynikała konieczność posiadania określonych dokumentów, których może życzyć sobie upoważniony przedstawiciel kuratorium w danym roku szkolnym.

 

Jeśli chodzi zaś o opiekuna stażu, to art. 9c. ust. 4. ustawy Karta Nauczyciela stanowi, że nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach niepublicznych, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze np. dyrektor lub zastępca dyrektora przedszkola niepublicznego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski