Poznań, 17 czerwca 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. W roku szkolnym 2018/2019 w branżowej szkole I stopnia mamy dla absolwentów gimnazjum:

Uczniowie klasy I i II otrzymują świadectwo promocyjne szkoły branżowej na druku wg wzoru odpowiednio nr 23 lub 24 (załącznik nr 3 rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych). Natomiast zgodnie z art. 164 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe uczniowie klas ZSZ w szkole branżowej I stopnia otrzymują świadectwa, ustalone dla dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, opatrzone pieczęcią zasadniczej szkoły zawodowej. Wydaje się na druku wg wzoru odpowiednio nr 23a lub 24a (załącznik nr 7 rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia dotychczasowej szkoły, w których dla języka obcego nowożytnego stosowana była podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (…) – w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka (pkt 15 – załącznik nr 5 rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).  W branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum stosujemy adnotację:

Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej stosujemy adnotacje przewidziane dla świadectw ukończenia dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej (vide: pkt 15 – załącznik nr 5 rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski