Poznań, 4 października 2016 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Warto wyjaśnić różnicę miedzy godzinami nadliczbowymi a ponadwymiarowymi:

W praktyce szkolnej (przedszkolnej) zdarzają się  szczególne sytuacje np. nie można zatrudnić dodatkowego nauczyciela do realizacji kilku godzin lub nie ma możliwości uzupełnienia etatu niepełnozatrudnionemu nauczycielowi. W takim przypadku godziny ponadwymiarowe (nie są to nadgodziny) zostają przydzielone nauczycielowi już zatrudnionemu, który posiada kwalifikacje do realizacji zajęć, nawet w sytuacji, gdy już jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu. Przydział godzin ponadwymiarowych odbywa się bez zawierania odrębnych umów z nauczycielem. Przydział godzin ponadwymiarowych w liczbie przekraczającej ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela wymaga zgody nauczyciela.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą być prowadzone w ramach „pensum” lub być przydzielone jako godziny ponadwymiarowe. Nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne obowiązuje tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w tabeli zawartej w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela (interpretacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 marca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wr 714/12).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski