Poznań, 25 października 2016 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Sprawy poruszone w pytaniu regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

„§ 12. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

§ 14. 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.”

Zajęcia logopedyczne są zajęciami specjalistycznymi trwającymi 60 minut. Brzmienie ww. przepisów rozporządzenia nie pozwala dyrektorowi szkoły na podjęcie decyzji, że zajęcia logopedyczne prowadzone w szkole będą trwać krócej. Tylko w uzasadnionych przypadkach, a więc w sytuacjach szczególnych, nagłych albo ważnych jest możliwe skrócenie konkretnych zajęć logopedycznych – skrócenia nie może jednak zmniejszyć ustalonego dla ucznia łącznego czasu zajęć.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski