Poznań, 28 października 2016 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (§ 14 ust. 4) kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

Kwalifikacje te obowiązują we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach gdzie może być realizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.  Należy dodatkowo pamiętać, że  studia podyplomowe nadające kwalifikacje muszą trwać nie krócej niż dwa semestry i umożliwiać słuchaczowi uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS. Ponadto muszą spełniać inne  warunki określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ukończenie kursów i uzyskanie certyfikatów w zakresie np. dogoterapii, hipoterapii, terapii ręki itp.  można tylko potraktować jako formę doskonalenia dla nauczyciela. Tego typu kursy i certyfikaty nie dają uprawnień (kwalifikacji) w znaczeniu przepisów o kwalifikacjach nauczycieli albo fizjoterapeutycznych.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski