Poznań, 25 września 2017 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Sprawy poruszone w pytaniu uregulowane są § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:

Zakres obowiązków tych nauczycieli określa § 7 ust. 7 cytowanego rozporządzenia.:

Program (IPET) opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału (§ 6 ust. 4 i 6 ww. rozporządzenia).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski