Poznań, 26 października 2017 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

W rozporządzeniu w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapisano, że w przypadku, gdy z wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych dyrektor szkoły nie może bez zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia wnioskować o przeprowadzanie badań w poradni (nie kieruje uczniów na badania).

Poradnia:

Ponadto od woli rodziców (albo pełnoletniego ucznia) zależy również czy wyniki badań udostępnią szkole, czy też zechcą je zachować dla siebie. Szkoła może tylko sugerować rodzicom potrzebę takich badań i przekonywać do ich przeprowadzenia.

Jeżeli rodzic bez uzasadnionej przyczyny nie wyraża zgody na badanie, a szkoła uważa, że działa on na szkodę dziecka, to może wystąpić do sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski