Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zajęcia rewalidacyjne

Ukończyłam Pedagogikę specjalność: pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji. Wśród przedmiotów, które miałam prowadzonych w trakcie studiów miałam terapię pedagogiczną, pedagogikę specjalną oraz nauczanie osób upośledzonych umysłowo. Czy w związku z tym że miałam na studiach te i pokrewne przedmioty mogę prowadzić zajęcia rewalidacyjne dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w gimnazjum ogólnodostępnym oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 17 września 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W kwestii prowadzenia zajęć rewalidacyjnych: osoba posiadająca wykształcenie wyższe: pedagogikę, o specjalności: pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji, moim zdaniem nie posiada kwalifikacji do prowadzenia w szkole ogólnodostępnej zajęć rewalidacyjnych z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim. 

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1084) nie wyodrębnia kwalifikacji do prowadzenia rewalidacji w szkole ogólnodostępnej. Zatem należy odnieść się do zapisów niniejszego rozporządzenia regulujących pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli:

§ 14 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiada osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub

2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 2-5, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, lub

3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności oligofrenopedagogika.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1, posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 2-5, a ponadto ukończyła:

1) studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub

2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub

3) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

 

Według mojej oceny oraz zapisów ww. rozporządzenia, aby prowadzić tego typu zajęcia należy posiadać wykształcenie wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki lub kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

Przypominam jednak, że uznanie kwalifikacji należy wyłącznie do kompetencji dyrektora szkoły, który po przeanalizowaniu programu odbytych studiów może podjąć inną decyzję.

 

Jeśli chodzi o zajęcia korekcyjno-kompensacyjne sytuacja jest podobna i moim zdaniem nie poiada Pani kompetencji do prowadzenia tego typu zajęć. Tu oczywiście również zastosowanie ma zasada, że dyrektor szkoły może uznać Pani kwalifikacje za wystarczające, po przeanalizowaniu programu odbytych przez Panią studiów.

W rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532) określono wyraźnie, iż:

  • § 7.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest m.in. w formie zajęć specjalistycznych w tym: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
  • § 11 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  • § 15 Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć.
z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj